Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Rezidentas kun. Jonas Stankevičius

Gimė 1954 m. lapkričio 5 d. Kaune.

1975 m. - 1980 m. mokėsi Kauno Tarpdiecezinėje Kunigų Seminarijoje.

1980 m. birželio mėn. 1 d. buvo įšventintas į kunigus.

I-oji paskyrimo vieta - Šiaulių šv. Petro ir Povilo parapija - vikaras nuo 1980 m. iki 1983 m.

Nuo 1983 m. ėjo klebono pareigas įvairiose Kauno arkivyskupijos parapijose.

1995 m. - 1997 m. - studijavo VDU Teologijos fakultete magistratūroje ir gavo dogminės teologijos magistro - dogminės teologijos licenciato diplomą.

1997 m. rūpinosi Kauno arkivyskupijos kredito unijos steigimu. Ją įsteigus buvo išrinktas valdybos pirmininku ir šias pareigas eina iki šiol.

1997 m. buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos ekonomu.

1998 m. balandžio mėn. 28 d. buvo paskirtas naujai įsteigtos Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonu.

2003 m. vasario mėn. 24 d. buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo ekonominės veiklos komisijos nariu.

2003 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos II Sinodo vyriausiosios komisijos nariu ir Šeimos komisijos pirmininku.

Per 10 metų subūrė parapijos bendruomenę ir pastatė Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčią. 

2014 m. išrinktas VBT pirmininko pavaduotoju.

2015 m. balandžio 14 d. Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus nutarimu atleistas iš Gerojo Ganytojo parapijos klebono pareigų.

2023 m. paskirtas Prisikėlimo parapijos rezidentu.

Mob. +370 698 31 355, el. p. stankevicius_j@yahoo.com

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021