Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai

Parapijos ženklas iš Arkivyskupo rankų

2005 m. gruodžio 15 d. surengtame Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos posėdyje nutarta įsteigti padėkos ženklą „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“, kuriuo būtų apdovanojami asmenys:

  • reikšmingai materialiai parėmę bažnyčios atstatymo bei įrengimo darbus, parapijos akcijas;
  • pelnę pripažinimą skelbiant Dievo žodį, teikiant bažnytinius patarnavimus, brandinant bendruomenės dvasią;
  • aktyviai ir kūrybingai dalyvaujantys parapijos gyvenime, aktyviai sprendžiantys socialines ir pastoracines parapijos problemas;
  • aktyviai besidarbuojantys parapijos organizacijose, renginiuose ir akcijose.

Asmenis apdovanojimui padėkos ženklu gali siūlyti Kristaus Prisikėlimo parapijos parapijiečiai, pastoracinės tarybos nariai. Per metus įteikiama ne daugiau kaip trys padėkos ženklai. Apdovanojimą skiria parapijos pastoracinė taryba slaptu balsavimu balsų dauguma. Tarybos sprendimą dėl apdovanojimo tvirtina parapijos klebonas.

Padėkos ženklas „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ yra bažnyčios maketas, pritvirtintas prie plokštelės su apdovanotojo vardu ir pavarde bei apdovanojimo data. Padėkos ženklo autorius – Evaldas Pauza.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021