Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Dvasininkai ir tarnautojai

Dvasininkai

Klebonas dekanas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS

Rezidentas kan. Robertas PUKENIS

Rezidentas vikaras kun. Gintaras BLUŽAS OFS

Rezidentas vikaras kun. Virgilijus DUDONIS

Vikaras kun. Julius GRIGONIS

Altarista kun. Virginijus LENKTAITIS

A†A Pagalbininkas sielovadoje kan. Juozas GRAŽULIS

A†A Vyskupas emeritas tit. Amajos vysk. Romualdas KRIKŠČIŪNAS

A†A Altarista jubil. kun. Vaclovas ALEKSANDRAVIČIUS

Tarnautojai

  Parapijos referentė – Aldona NARUŠIENĖ
  Zakristijonai – Imantas MIELIULIS ir Vytas BANCEVIČIUS
  Atstovė spaudai – Rimutė LIPŠIENĖ
  Sumos choro "IN VIVO DEI" vadovas, vargonininkas – Ramūnas BARANAUSKAS
  Kamerinio choro "Pastoralės giesmė" vadovės ir dirigentės – Nijolė JAUTAKIENĖ ir Salvinija JAUTAKAITĖ – HARGREAVES
  Caritas vadovė – Jūratė MATIKOVIENĖ
  Jaunimo vadovė – Anna Maria Kelly SKIRBANTAITĖ
  Jaunų šeimų sielovados vadovė – ses. Ramutė BUDVYTYTĖ SSC
  Parapijos šeimų bendruomenės vadovė – Staselė RAŠČIUVIENĖ
  Vaikų dienos centro vadovė – ses. Liudvika (Renata LUKOŠEVIČIŪTĖ)
   
  Floristė – Janina BALASEVIČIENĖ
  Atsakingi už tvarką ir švarą – Janina BALASEVIČIENĖ ir Irmantas VAIČIULĖNAS
  Bilietų platintojos – Zita SINIAUSKAITĖ ir Nida ČEPULIENĖ
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015