Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Dvasininkai ir tarnautojai

Dvasininkai

Klebonas dekanas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS

Vikaras kun. Nerijus PIPIRAS

Rezidentas kan. Robertas PUKENIS

Rezidentas kun. Sigitas Bitkauskas

Nuolatinis diakonas dr. Benas ULEVIČIUS

A†A Rezidentas vikaras kun. Virgilijus DUDONIS

A†A Pagalbininkas sielovadoje kan. Juozas GRAŽULIS

A†A Vyskupas emeritas tit. Amajos vysk. Romualdas KRIKŠČIŪNAS

A†A Altarista jubil. kun. Vaclovas ALEKSANDRAVIČIUS

Tarnautojai

  Parapijos referentė – Aldona NARUŠIENĖ
  Zakristijonai – Imantas MIELIULIS ir Vytas BANCEVIČIUS
  Atstovė spaudai – Birutė VASYLIENĖ
  Sumos choro "IN VIVO DEI" vadovas, vargonininkas – Ramūnas BARANAUSKAS
  Kamerinio choro "Pastoralės giesmė" vadovės ir dirigentės – Nijolė JAUTAKIENĖ ir Salvinija JAUTAKAITĖ – HARGREAVES
  Caritas vadovė – Jūratė MATIKOVIENĖ
  Jaunimo vadovė – ....
  Jaunų šeimų sielovados vadovė – ses. Ramutė BUDVYTYTĖ SSC
  Parapijos referentė – Vilma SIRTAUTAITĖ
  Vaikų dienos centro vadovė – ses. Liudvika (Renata LUKOŠEVIČIŪTĖ)
   
  Floristė – Janina BALASEVIČIENĖ
  Atsakingi už tvarką ir švarą – Aušrinė ČEPULYTĖ
  Bilietų platintojos – Zita SINIAUSKAITĖ ir Janina BALASEVIČIENĖ
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021