Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Rezidentas - vikaras kun. Andrius Končius
Rezidentas vikaro teisėmis ir pareigomis
Gim. 1986 04 19 
Įšventintas 2014 06 29 
Paskirtas 2023 03 30

Mob. +370 615 341 79, el. p. andriuskoncius@gmail.com
Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų postulatorius
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021