Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Projektai

Europos Sąjungos fondų logo

Apie projektus


 •  Projektas "Bendrinis priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti namuose sistemos sukūrimas ir plėtojimas" Pr. nr. 08.4.2-ESFA-K629-01-0007 (2019 m. gegužė - 2022 11 30 )
 • ProjektasŽaliakalnis - gera vieta dirbti” (proj. nr. Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0007). Projektu buvo siekiama suteikti profesinius ir kitus reikalingus socialinius įgūdžius darbo vietoje darbingiems neaktyviems Žaliakalnio gyventojams. Projekto eigoje visus ekonomiškai neaktyvius 40-64 m. amžiaus žaliakalniečius kvietėme tapti projekto klientais, o susidomėjusius projekto veiklomis- į savanorių mokymus socialinių paslaugų teikimui. Projektą įgyvendino Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija kartu su organizacija- partnere- motinos ir vaiko paramos- labdaros fondu “Aušta”. Bendradarbiaudami su projekto partneriais, matome, kad vietos bendruomenės parama daugeliui socialinių veiklų yra neatsiejama, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gyvavimą. Stipri ir aktyvi vietos bendruomenė, matydama teikiamos veiklos naudą savo nariams, yra motyvuota ir pajėgi užtikrinti savipagalbos struktūrą. Projekto veiklų eigoje buvo teikiamos socialinės pagalbos ir ugdymo darbo vietoje suteikiant reikalingus socialinius ir kt. įgūdžius paslaugos. Į projekto veiklas sudaryta galimybė įsitraukti Žaliakalnio teritorijoje gyvenantiems socialinę atskirtį patiriantiems neaktyviems 40-64 m. amžiaus asmenims, kurie, po dalyvavimo projekto veiklose pagerino savo padėtį darbo rinkoje (įsidarbino, savanoriavo, dalyvavo vešiajame gyvenime). Projekto veiklomis vykdėme neaktyvių gyventojų neformalų švietimą, suteikėme praktinius įgūdžius ugdant darbo vietoje ir skatinant įsitraukti į savanorystės veiklas. Projekte paslaugas teikė kvalifikuoti darbuotojai bei specialiai apmokyti savanoriai. Projektas įgyvendintas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis. Projektas baigtas įgyvendinti 2022 m. gegužės mėn. Pabaigtas. Vykdytas su Motinos ir vaiko labdaros - paramos fondu "Aušta".
 •  Projektas Covid "Visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumo užtikrinimas Kauno Kristaus Prisikėlimo  parapijoje". Numatyta iki 2022 12 31 .
 • „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų, įgyvendinamų Kauno miesto savivaldybės Žaliakalnio seniūnijoje Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos projektas „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės savarankiškumo skatinimas" (2020 m.)
 • Projektas "Jauni Žaliakalnio senjorai" Pr. nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0006  (2018 - 2022 m.). Projekto veiklomis numatoma vykdyti neaktyvių vyresnio amžiaus Žaliakalnio gyventojų neformalų švietimą, informavimą, konsultavimą, suteikti praktinius įgūdžius savanorystės vietoje ir skatinant įsitraukti į savanorystės veiklas. Tikimąsi, kad, įgyvendinus projekto veiklas, ilgainiui tikslinės grupės asmenys galės aktyviai panaudoti įgytus įgūdžius darbo rinkoje.  Projektą įgyvendino Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija kartu su organizacija- partnere- Bendruomenės centru “Žaliakalnio Aušra”. Projektui įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis. Projektas baigtas įgyvendinti 2022 m. gegužės mėn.
 • Projektas: Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams (proj. nr. Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0004) Projektu siekiama sukurti bendruomeninę socialinių paslaugų teikimo sistemą socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams. Kviečiame visus susidomėjusius dalyvauti įvairiose projekto veiklose, savanorių mokymuose bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į buvusius karantino apribojimus, projekto veiklos pratęstos iki 2022 m. rudens. Projektą įgyvendina Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija kartu su organizacijomis - partnerėmis- bendruomenės centru “Žaliakalnio aušra” bei Motinos ir vaiko paramos -  labdaros fondu “Aušta”. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis. Numatoma, kad projektas bus baigtas įgyvendinti 2022 m. rudenį. Daugiau informacijos: tel.: 8-37-323548, 8-683-18181, el.paštu: lc.slauga@gmail.com
 • Projektas 056 "Bendruomeninė socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką sistema". Numatyta baigti  iki 2023 01 03
 • Projektas „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“ (NR.08.3.1.-ESFA-K-413-01-00
 • Projektas įgyvendintas:2018 04 - 2023 03. Projektą įgyvendino: Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija.
     
  © Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021