Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Žaliakalnio vaikų dienos centras

Adresas: Žemaičių g. 85, Kaunas, Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija.

Dvasios vadovas - kun. Benas Audrius Martusevičius

Koordinatorė – soc. darbuotoja ses. Liudvika - Renata Lukoševičiūtė


Vaikų dienos centre

Įsteigtas 2002 m. spalio 15 d. klebono kun. Vytauto Grigaravičiaus iniciatyva. Nuo pat pradžios nuolatos remiamas Kristaus Prisikėlimo parapijos.

Nuo 2004 m. finansuojamas:

  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lėšos vaikams maitinti, kanceliarinėms bei higieninėms priemonėms, pratyboms, medikamentams, išvykoms);
  • Kauno miesto savivaldybės (lėšos socialinio darbuotojo etatui);

Vaikų dienos centre

Žaliakalnio vaikų dienos centrą remia:

  • JAV organizacija „Vaiko vartai į mokslą“,
  • UAB „Dasta",
  • UAB „Spirig Baltikum".

Tikslas – teikiant socialines ir ugdymo paslaugas, užtikrinti dienos centrą lankančių vaikų pagrindinių poreikių patenkinimą, bendražmogiškų vertybių ugdymą, stiprinti vaikų ir tėvų ir vaikų teisingą socializaciją bei mažinti gatvės įtaką vaiko žmoniškajai raidai.

Uždaviniai:

  • patenkinti vaikų būtiniausius poreikius sudarant tinkamas sąlygas vaikams būti pamaitintiems, prižiūrėtiems, saugiems;
  • organizuoti vaikų užimtumą ir pamokų ruošą atsižvelgiant į jų poreikius psichologiniu, etiniu, intelektiniu ir dvasiniu požiūriu;
  • bendradarbiauti su vaikų biologinėmis šeimomis, pagal galimybes teikiant joms reikalingą socialinę ir dvasinę paramą;
  • bendradarbiauti su artimiausioje aplinkoje esančiomis organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas šeimai.

Darbuotojai

Centre nuolatos dirba seserys pranciškonės: soc. darbuotoja ses. Liudvika ir jai talkina pasaulietės moterys ir Aukštųjų mokyklų studentai, atliekantys socialinio darbo praktiką, talkina dienos centro darbuotojams.


Vaikų dienos centre

Vaikų dienos centre

Veikla

Vaikų dienos centrą lanko 26 vaikai. Čia juos nukreipia mokyklos, Vaiko teisių Apsaugos tarnyba, taip pat vaikai ateina apie centrą susižinoję iš savo draugų. Centre jie gali būti penkias dienas per savaitę, yra prižiūrimi, gauna dalinį nemokamą maitinimą (pietus). Prireikus vaikai gali išsimaudyti, gauti drabužių, higieninių prekių, žaislų, kanceliarinių priemonių ir pratybų. Centras veikia ištisus metus: per mokslo metus padedama ruošti pamokas, vasarą vaikai užimti įvairiose stovyklose ir pan.

Organizuojamas ir papildomas vaikų ugdymas: viktorinos, filmų peržiūros, intelektiniai žaidimai, stovyklos, ekskursijos, prevencinės programos. Taip vaikai įgyja naujų įgūdžių ir kartu geriau pažįsta save. Jiems sudaromos galimybės rengtis sakramentams, ugdomas jų charakteris bei teigiamos moralinės nuostatos.

Daugiau informacijos: www.pranciskones.lt

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021