Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Choras „Gloria Dei“(archyvas)

Choras „GLORIA DEI“

Choro "Gloria Dei" veikla parapijoje nuotraukta nuo 2023 m. sausio 01d.

Choras giedojo sekmadieniais 18.00 val. šv. Mišių metu

Gloria Dei“ choras, įsikūręs 1991 m. pavasarį šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje, giedojo Sumos šv. Mišiose iki 2020 m. rugsėjo mėn. Choras „Gloria Dei“ vardu pasivadino 2017 metų pabaigoje.

Nuo pat įkūrimo iki 2016 m. chorui vadovavo maestro Algimantas Mišeikis.

2016 metais vadovavimą chorui perėmė A.Važinskis.

Nuo 2018 m. iki 2020 m. chorui vadovavo J. Serebrinskas, M. Šikšnius, A. Bagočienė.

2020 m. rugsėjyje, šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios vadovybės sprendimu pakeisti bažnyčios sielovadinės veiklos pobūdį, persiorientuojant į bendruomeninį giedojimą pamaldų metu, choro paslaugų atsisakyta.

2020 m. netikėtai gavus parapijos klebono mons .V. Grigaravičiaus kvietimą giedoti Kristaus Prisikėlimo bazilikoje sekmadienio vakarinėse šv. Mišiose sulaukė visuotinio choro giesmininkų entuziazmo.

Gloria Dei“ chorą Kristaus Prisikėlimo tikintieji pirmą kartą išgirdo 2020 m. spalio 18 d. sekmadienio vakarinėse šv. Mišiose. Deja, po antrųjų Mišių, pagiedotų spalio 25 d., pandemija choro giesmes nutraukė iki 2021 m. gegužės 30 d. , kada jos vėl suskambo po bazilikos skliautais ir nuo tada skamba vakaro šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį.

Nuo įsikūrimo iki šių dienų „Gloria Dei“ chore gieda daug giesmininkų, kadaise buvusių ansamblio „Nemunas“, chorų „Leliumai“, „Neris“, „Jaunystė“, bei kitų chorų ir ansamblių dainininkų. Jie yra kupini vilties giedoti Tautos šventovėje kol leis jėgos.

Per ilgus veiklos metus choro atliekama religinė (ir ne tik) muzika skambėjo daugelyje Lietuvos bažnyčių ir pasaulietinių renginių. Giedota Miuncheno, Graco, Insbruko, Paryžiaus, Vienos, Zalcburgo, Štutgarto ir kitų Europos miestų bažnyčiose, keliauta po Italiją, Ispaniją, Portugaliją.

Choras turi sukaupęs turtingą bažnytinės muzikos repertuarą: J. Kormano; Ch. V. Gliuko; A. Ržinovski; F. Šuberto; W. A. Mocarto; Ch. Guno; P. Bębeneko; L. Abariaus; A. Paulavičiaus; G. Purlio; A. Remesos ir kitų kompozitorių mišių, L.van Bethoveno; J. S. Bacho; Cherubinio; Cezario Franko; G. Gilpino; A. Ch. Adamo; L. Mamono; John‘o Rutterio; o taip pat B. Andriuškos; P. Beinario; J. Gaubo; J. Gruodžio; K. Kavecko; A. Kačanausko; A. Mikulskio; J. Naujalio; Č. Sasnausko; P. Sližio; F. Strolios; G. Šukio ir eilės kitų autorių kūrinių.

 

 

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021