Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2005–2009 metais

2005 m. pirmieji padėkos ženklai įteikti:

 • Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ – už nuoširdų rūpinimąsi ir moralinę paramą atstatant Tautos šventovę;

 • Kauno merui Arvydui Garbaravičiui – už aktyvų rūpinimąsi Tautos šventovės atstatymu;

 • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigui jubiliatui Vaclovui Aleksandravičiui – už ilgametį nuoširdų darbą parapijoje, Kristaus mokymo liudijimą ir Jo žodžio skelbimą.

2006 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:

 • Kauno arkivyskupo augziliarui, vyskupui doc. dr. Jonui Ivanauskui – už Kristaus žodžio skelbimą Arkivyskupijoje brandinant Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės dvasią;

 • architektui Algimantui Sprindžiui – už Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo projekto įgyvendinimą;

 • parapijietei Stasei Paškevičiūtei-Vaicekauskienei – už nuoširdų ilgametį pasiaukojamą darbą Kristaus Prisikėlimo parapijoje ir finansinę paramą atstatant Tautos šventovę.


Parapijos ženklas Algimantui Sprindžiui, 2006 12 26

Parapijos ženklas Stasei Paškevičiūtei-Vaicekauskienei
2006 12 26

Parapijos ženklas Vysk. Jonui Ivanauskui, 2006 12 26

2007 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:

 • Vyskupui Eugenijui Bartuliui – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią ir pelniusį pripažinimą, skelbiant Kristaus žodį, teikiant bažnytinius patarnavimus, brandinant parapijos bendruomenės dvasią.

 • Robertui Jankauskui – už reikšmingai materialiai parėmusį bažnyčios atstatymą ir parapijoje rengiamas akcijas.

 • Jonui-Vytautui Koklevičiui – aktyviai besidarbuojančiam parapijoje, organizuojamuose renginiuose ir akcijose.


Parapijos ženklas Vyskupui Eugenijui Bartuliui, 2006 12 26

Parapijos ženklas Robertui Jankauskui
2007 12 26

Parapijos ženklas Jonui-Vytautui Koklevičiui, 2007 12 26

2008 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:

 • Profesoriui Vytautui Nezgadai – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

 • Kunigui Viktorui Brusokui – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

 • Aktoriui Egidijui Stancikui – už nuopelnus, aktyviai ir kūrybingai puoselėjant kultūrinį bei dvasinį gyvenimą parapijoje.
Parapijos ženklas įteiktas aktoriui Egidijui Stancikui, kunigui Viktorui Brusokui ir profesoriui Vytautui Nezgadai. 2008 12 26

2009 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti:

 • Prelatui profesoriui daktarui Vytautui Steponui Vaičiūnui– už nuopelnus, ugdant krikščioniška dvasia jaunąją kartą ir už Kristaus žodžio skelbimą, stiprinant tikėjimą parapijų bendruomenėse.

 • Parapijos katechetei, Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacijos ses. Irenai Romaškaitei – už nuoširdų, ilgametį pasiaukojantį darbą Kristaus Prisikėlimo parapijoje, rengiant sakramentams vaikus, jaunimą ir suaugusius.

 • Parapijiečiui Antanui Urbonui – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią ir nuoširdų ilgametį darbą parapijoje.

Parapijos ženklas prel. prof. dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui
2009 12 26

Parapijos ženklas ses. Irenai Romaškaitei
2009 12 26

Parapijos ženklas Antanui Urbonui
2009 12 26
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021