Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Bazilikos titulas

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikos herbas

2015 m. sausio 20 d. Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robertus Sarah ir arkivyskupas Arturus Roche pasirašė dekretą, kuriuo parapinei Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežius Pranciškus suteikė bazilikos (Basilica minor) titulą ir garbę. Jame rašoma (dekreto kopija lotynų kalba):

Atsižvelgiant į Šviesiausiojo ir Garbingiausiojo Pono Sigito TAMKEVIČIAUS, Kauno Arkivyskupo, 2014 metų gruodžio mėnesio 4 dienos laišką, kuriame išreišktas dvasininkų ir Kristų tikinčiųjų prašymas, Dieviškojo kulto ir Sakramentų tvarkos kongregacija, Aukščiausiojo Vyskupo PRANCIŠKAUS suteikta teise ir pavedimu, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos bažnyčią Kaune, kurioje šventoji liaudis švenčia Kristų, kuriam prisikėlimu amžiams pasaulis yra atiduotas, pagal 1989 metų lapkričio mėnesio 9 dienos Dekretą „De titulo Basilicae Minoris“ apgaubia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir garbe su visomis teisėmis bei nustatytu liturginių apeigų puošnumu.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikos inauguracijos iškilmės

2015 m. balandžio 6-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, švenčiant Eucharistiją Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje, dalyvaujant apaštališkajam nuncijui Baltijos šalyse arkivyskupui Pedro López Quintanai, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, kitiems Lietuvos vyskupams, kunigams ir gausiems tikintiesiems, iškilmingai paskelbta apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą. Šis titulas vainikavo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir konsekracijos 10-metį. Pamaldas transliavo LR televizija ir Marijos radijas.

Iškilmių liturgijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ ir trys dešimtys kunigų.

Su dviguba – šv. Velykų ir bazilikos titulo paskelbimo – švente visus garbiuosius iškilmių dalyvius, visą susirinkusią bendruomenę pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, paminėdamas visų džiaugsmą ir troškimą, kad kiekvieno širdyje būtų išaukštintas Prisikėlęs Kristus, ir pakviesdamas iškilmėms vadovauti apaštališkąjį nuncijų.

Eucharistijos pradžioje, prieš Dievo žodį, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas iškilmingai paskelbė Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos prefekto kardinolo Roberto Sarah ir arkivyskupo Arturo Roche 2015 m. sausio 20 d. pasirašytą dekretą apie parapinei Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežiaus Pranciškaus suteikiamą bazilikos (Basilica minor) titulą ir garbę. Ši žinia buvo palydėta susirinkusios bendruomenės padėkos ir džiaugsmo gestu – plojimais.

„Brangūs broliai ir seserys, Kristus prisikėlė! Aleliuja! Šį velykinį rytą išgyvename didžiulio džiaugsmo ir vienybės akimirką švęsdami šv. Eucharistiją“, – sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, sveikindamas Kauno arkivyskupą, visus brolius vyskupus, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, valdžios atstovus, pasauliečius. „Visame šiame susibūrime matau ženklą Jūsų maldos ir meilės popiežiui Pranciškui, kuris siuntė mane pas jus kaip savo atstovą išreikšti jo rūpesčio, meilės ir artumo“, – kalbėjo homilijoje apaštališkasis nuncijus, išreikšdamas savo džiaugsmą vadovauti iškilmėms šioje gražioje, jau bazilika tituluotoje Kauno šventovėje. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog bazilikos titulo suteikimas yra popiežiaus dėmesio ir rūpinimosi vyskupija ir visa Lietuva ženklas. Šis titulas išreiškia išskirtinį ryšį su Romos Bažnyčia ir aukščiausiuoju pontifiku ir sykiu yra įpareigojimas liturginio gyvenimo intesyvumui bei pavyzdinei artimo meilei. Tai ypatingas įpareigojimas ir pašaukimas Bažnyčios misijai – būti Dievo žodžio, popiežiaus mokymo skleidėja. Nuncijus linkėjo visiems būti atsivertusiems Prisikėlusio Kristaus šviesai ir Jo liudytojų misijai.

Iškilmių pabaigoje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana popiežiaus Pranciškaus vardu visiems suteikė iškilmingą palaiminimą.

Lietuvoje dabar jau yra 7 septynios bazilikos (Kristaus Prisikėlimo bazilika Kauno arkivyskupijoje yra trečioji, greta Kauno arkikatedros ir Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikų), visos jos – Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio šventovės.

Bazilika tituluota Kristaus Prisikėlimo šventovė neretai vadinama tautos laisvės ir dvasinio prisikėlimo simboliu. Jos dramatiška istorija liudija skaudų Bažnyčios persekiojimą: ši bažnyčia, sumanyta bei statyta kaip paminklas Lietuvos nepriklausomybei 1922–1940 m., sovietmečiu buvo paversta Radijo gamykla ir niokojama. Tik atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, ji buvo atstatyta ir 2004 m. konsekruota.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba  

Viskas mūsų Viešpaties šlovei...

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilika – tai padėkos Dievui už Laisvę, Tėvynę ir Lietuvį simbolis. Kiekviena plyta, įmūryta statant šią šventovę, talpina žmogaus maldą ir viltį. Todėl jos istorija – visos Lietuvos istorijos atspindys. Tad praverti šios šventovės duris – tai pažinti savąją tautą.

1934 m. pradėta statyti kaip Nepriklausomybės paminklas, sovietų okupacijos metais bažnyčia, kaip ir visa lietuvių tauta, išgyveno sunkią fizinę, moralinę ir dvasinę priespaudą. Ir tik didysis mums Dievo dovanotas stebuklas – tautos Atgimimas ir 1990 m. kovo 11 d. aktu atkurtoji Lietuvos nepriklausoma valstybė – įžiebė šiai šventovei atstatymo viltį.

Kai 2002 m. balandžio mėn. gavau Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ paskyrimą į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją rūpintis sielovada ir Tautos šventovės atstatymu, mane buvo apėmęs dvejopas jausmas. Viena vertus, jaučiau savotišką jaudulį ir didžiulę atsakomybę prieš tikinčiuosius bei mūsų tautą: „Ar pajėgsiu? Ar sugebėsiu?“ Kita vertus, dėkojau Dievui už gyvenimo dovaną – rimtą išbandymą ne tik atstatant Lietuvos laisvės simbolį, bet svarbiausia kuriant Gyvąją Bažnyčią, rūpinantis gausios bendruomenės sielovada. Tvirtai tikėdamas, kad „Dievas yra Vyriausias Planuotojas, Jis siunčia gyvenimo vargus, kad išbandytų tave“ (plg. 1 Pt 4, 12), kaip šventasis apaštalas Paulius, buvau „tvirtai pasiryžęs daryti viską, ką galiu Jo šlovei.“

Dvylika tarnystės metų šioje parapijoje parodė, kad tik Dievas ir Šventoji Jo Apvaizda rikiuoja mūsų darbus, sumanymus ir pasirūpina, kad viskas, kas vykdoma pagal Jo valią, būtų sėkmingai įgyvendinta. Visų pirma dėkoju Dievui už malonę, kad visu grožiu suspindo Tautos šventovė, teikdama Lietuvos žmonėms dvasinio prisikėlimo viltį.

Ką galėjo padaryti vienas klebonas be Viešpaties siunčiamų į pagalbą žmonių, be geros komandos, aktyvios bendruomenės? Todėl esu labai dėkingas kunigams, kurie kūrė Gyvąją Bažnyčią ir nuoširdžiai vykdė pastoracinį darbą. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Respublikos vyriausybei, Kauno m. savivaldybei, įmonėms, organizacijoms, parapijiečiams ir geros valios žmonėms, prisidėjusiems prie paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo maldomis, darbu ir aukomis.

2014 m. gruodžio 26 d. atšventusi dešimtąjį prisikėlimo iš griuvėsių gimtadienį ir paminėjusi 80-ies metų kertinio akmens pašventinimo jubiliejų, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia tapo brangi ne tik tikinčiajam, bet ir kiekvienam doram lietuviui kaip Laisvės simbolis.

Senoliams, kartu su bažnyčios pastatu išgyvenusiems sovietinės okupacijos nedalią, čia atgimsta visa praeitis, vargai bei kančios ir kyla jų karštos maldos už tuos, kurie nesulaukė per Dievo malonę atgautos laisvės.

Viduriniosios kartos žmonės čia suklumpa prie tabernakulio, maldomis dėkodami Dievui, kad nepavyko piktajam suniekinti tautos sąmonės, išrauti iš lietuvio širdies tikėjimo, vilties ir meilės.

Ypač širdį džiugina tai, kad šioje šventovėje gyvuoja tikroji Prisikėlimo dvasia – vis daugiau jaunimo, jaunų šeimų ateina nusilenkti Viešpačiui, padėkoti už džiaugsmo akimirkas, paprašyti stiprybės ir ištvermės ištikus nelaimei. Sekmadieniais pašlovinti Viešpatį čia susirenka apie 5-6 tūkstančius, o švenčių metu – dar daugiau tikinčiųjų.

Kartu Kristaus Prisikėlimo bažnyčia tapo tarsi savotiška Lietuvos Jeruzalė, kuri traukia piligrimus ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio, rodydama tikėjimą tautos, pasiryžusios sekti Prisikėlusio Kristaus šviesa, tiesa ir gyvenimu.

2015 m. balandžio 6 d., švenčiant Kristaus Prisikėlimą, sulaukėme ypatingos džiugios žinios – popiežius Pranciškus paminklinei Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai suteikė garbingą mažosios bazilikos titulą. Tikimės, kad į bazilikos rangą pakelta šventovė skleis visai Lietuvai karališką šviesą, visą tautos dabartį jungdama su Prisikėlusiuoju.

Gerasis Dievas telaimina Jus, mieli tikintieji, aukotojai ir lankytojai, už meilę Bažnyčiai!

Parapijos kelbonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021