Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus kreipimasis į tikinčiuosius dėl Sinodinio kelio pradžios

Paskelbta: 2021-10-01

Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo; o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patį svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas.( Morkaus 12, 32 – 33)

Mieli tikintieji, mes nuolat kviečiami mylėti Dievą iš visos širdies, atnaujindami ją! Dabar daugelio širdis paskendusi šio pasaulio negandose, nepakantume, puikybėje, egoizme, keršto troškime, godume. Tokia širdis nepajėgi mylėti Dievo!

Popiežius Pranciškus atsiliepdamas į tai, kas šiandien aktualu, 2023 m., spalio mėn. paskelbė būsimojo Vyskupų sinodo, tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“, asamblėjos posėdį.

Tai būtinas ir savalaikis veiksmas, nes tiek Bažnyčia, tiek mūsų laikų pasaulis turi rimtų problemų: nepilnamečių seksualinis išnaudojimas, emigracija, taip pat pandemijos metu pagilėjusios problemos, tokios kaip nelygybė, skurdas ir gamtos tarša. Sinodo darbai, kaip ir visas ilgas pasirengimo procesas, yra skirti tam, kad visa Bažnyčia kartu mąstytų, įsitrauktų į bendrą pokalbį, vieni kitus išklausytų ir bendrai ieškotų išeičių.Kiekvienas mūsų kviečiamas dar kartą savęs paklausti, ką iš tikrųjų reiškia būti krikščioniu. Nes, jei esame pakrikštyti, jei esame gavę Sutvirtinimo sakramentą, vadinasi mumyse veikia Šventoji Dvasia. Ji veikia per visus, per bendruomenę, per kiekvieną jos narį, o ne tik per vyskupus, kunigus, pašvęstuosius.

LVK pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėsiančiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui.

Laikotarpis, kurio metu bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų: 2021 m. spalio 17 d. - 2022 m. balandį darbas vyks vyskupijose ir vyskupų konferencijose, 2022 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais bus rengiamas Pirmasis darbo dokumentas, 2022 m. spalio – 2023 m. vasario mėnesiais visa Bažnyčia rinksis į regionines ir žemynines bažnytines asamblėjas. 2023 m. kovo mėnesį turėtų būti parengti baigiamieji dokumentai, 2023 m. birželio mėn. – Antrasis darbo dokumentas. 2023 m spalio mėn.- Sinodinio proceso kulminacija - Romoje įvyksianti Vyskupų sinodo asamblėja, kuri parengs Baigiamąjį dokumentą.

Bažnyčios sinodiškumo apmąstymas – įdomus ir kupinas iššūkių kelias, vyksiantis įvairiais Bažnyčios veikimo lygmenimis visose jos struktūrose. Todėl, mieli tikintieji, mes visi kviečiami aktyviai įsijungti į šį procesą. Nelikime nuošaly, abejingais stebėtojais, bet drąsiai išsakykime savo nuomonę, pasiūlymus, pastebėjimus.

Popiežius Pranciškus kviečia kartu eiti pokyčiu keliu, palikti savo „komforto zonas“, kad būtų atvertos naujos bendravimo erdvės ir naujos Evangelijos skelbimo galimybės.

Kartu su tautų apaštalu šv. Pauliumi kviečiu pakelti akis į Kristų ir Jame įsišaknyti: „Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos“(Kol 1, 23). Tegul šis padrąsinimas sustiprina ir įkvepia naujam gyvenimo iššūkiui!

Mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021