Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2014 - 2015 m. Kristaus Prisikėlimo parapijos sielovados institucijos kviečia...

Paskelbta: 2014-09-18


PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA
Pagrindinis tarybos uždavinys – talkinti klebonui sprendžiant aktualiausias parapijos problemas bei klausimus, organizuojant renginius, šventes. Jai vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tel.: 8 37 229222; 8 687 96 904.

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS. ĮKRIŠČIONINIMO SAKRAMENTAI
Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui - kun. N. Pipiras, tel. 862182277
Suaugusių rengimas įkrikščioninimo sakramentams - katechetė I. Romaškaitė, tel. 8 37 200883, kun. N. Pipiras
Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui - katechetė I. Romaškaitė, ses. B. Matusevičiūtė, tel. 8 37 200883, kun. N. Pipiras
Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams – tik. mokyt. V. Juodpusienė, tel.8 655 62 679, mons. V. Grigaravičius
Jaunavedžių ruošimas Santuokos sakramentui - mons. V. Grigaravičius, tel. 8 687 96 904
Tėvų katechezė - ses. B. Matusevičiūtė, tel. 8 612 17 433


CARITATYVINĖ IR SOCIALINĖ VEIKLA
Caritas - l.e.p. Gintarė Pažėraitė, tel. 64504240. kun. V. Lenktaitis
Žaliakalnio vaikų ir dienos centras - ses. Liudvika, tel. 8 652 37 721, kun. N. Pipiras
Lietuvos Caritas slaugos ir globos namuose skyrius - J. Matikovienė, tel. 323548


KATECHETIKOS METODINIS CENTRAS
Tikybos mokytojų metodinis centras - Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014, mons. V.Grigaravičius

ŠEIMŲ SIELOVADA
Parapijos šeimų bendruomenė - S. Raščiuvienė, tel. 8 698 25 100, mons. V. Grigaravičius
Jaunų šeimų ratelis - ses. R. Budvytytė, tel. 8 687 88 223, kun. A. AkelaitisJAUNIMO SIELOVADA
Jaunimo grupė „Emanuel“- Modestas Kirielius, kun. N. Pipiras
Damijono maldos grupė - Liucija Vaskelaitė, tel. 8 600 37 716.Tibiriados broliai


KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ IR MALDŲ GRUPIŲ SIELOVADA
Adoruotojai prie Švč. Sakramento - K. Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, mons. V. Grigaravičius
Šv. Rašto studijų ir Šv. Rašto skaitovų grupė - B. Vasylienė, tel. 8 647 41 106, kun. A. Akelaitis
Marijos legionas - K. Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, kun. N. Pipiras
Šiluvos Švč. M. Marijos draugija - D. Starkutė, tel. 8 656 47 415, kun. A. Akelaitis
Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ - R. Lipšienė, tel. 8 655 21 151, mons. V. Grigaravičius


LITURGINIS GIEDOJIMAS
Sumos choras – R. Baranauskas, tel. 8 609 72 190, kan. R. Pukenis
„Prisikėlimo“ choras - Vitas Grudzinskas. Seniūnė – Lina, tel.: 8 37 22 76 08; 8 618 39860.
Vaikų choras - R. Baranauskas, tel. 8 609 72 190


ŽINIASKLAIDA, INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA PARAPIJOJE
Parapijos laikraštis „Prisikėlimas“ - D. Starkutė, tel. 8 656 47 415, mons. V.Grigaravičius
Internetinė svetainė www.prisikelimas.lt - parapijos referentė A. Narušienė, tel. 8 37 229222
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021