Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Parapijos institucijos kviečia įsijungti į jų veiklą!

Paskelbta: 2014-02-11

PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA. Pagrindinis tarybos uždavinys – talkinti klebonui sprendžiant aktualiausias parapijos problemas bei klausimus, organizuojant renginius, šventes. Jai vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tel.: 8 37 229222; 8 687 96 904. 

SUMOS CHORAS. Gieda sekmadieniais 11.00 val. šv. Mišiose bei įvairių iškilmių metu. Dvasios vadas – kun. kan. Robertas Pukenis, koordinatorė – maestro Ramūnas Baranauskas, tel. 860972190

CHORAS „PRISIKĖLIMAS“. Gieda sekmadieniais 9.30 val. šv. Mišiose. Vadovas Vitas Grudzinskas, seniūnė Lina, tel.: 8 37 22 76 08; 8 618 39860

JAUNIMO ŠLOVINIMO GRUPĖ. Gieda ir šlovina Viešpatį sekmadieniais 18 val. šv. Mišiose. Šloviname Viešpatį dėl to kas Jis yra ir dėl to ką Jis padarė. Šis šlovinimas veržiasi iš mūsų širdžių giesmėmis, savanorišku tarnavimu šv. Mišiose. Dvasios vadas – kun. Algirdas Akelaitis, vadovas Darius Žukauskas, tel. 867069045

VAIKŲ CHORAS. Gieda sekmadieniais 12.30 val. šv. Mišiose. Vadovas Ramūnas Baranauskas. Šiame chore gieda Pirmajai Komunijai rengiami vaikai, V. Bacevičiaus pradinės mokyklos mokiniai, „Rūtelės“ darželio-mokyklos auklėtiniai, jaunesnio amžiaus Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikai

VAIKŲ, JAUNUOLIŲ, SUAUGUSIŲ RENGIMAS SUTAIKINIMO IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS. Tikslas – kreipti visų katechizuojamųjų širdis į Išganytoją Jėzų Kristų, kad vaikai ir jaunuoliai atrastų Jame geriausią Draugą, o tėvai priimtų Jį kaip asmeninį savo Gelbėtoją ir iš Jo semtųsi jėgų sunkioms bei atsakingoms savo pareigoms vykdyti.
Pirmajai Komunijai – Dvasios vadas mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė Tikybos mokytoja Virginija Juodpusienė, tel. 862124728
Sutvirtinimo sakramentui – Dvasios vadas mons. Vytautas Grigaravičius, diakonas Valdas Šidlauskas, koordinatorė ses. Irena Romaškaitė, tel. 8 37 200883;
Suaugusiųjų rengimas – Dvasios vadas mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė ses. Irena Romaškaitė, tel. 8 37 200883

TĖVŲ KATECHEZĖ. Siekiama, kad tėvai pagilintų savo tikėjimą bei religines žinias, galėtų padėti vaikams tinkamai pasiruošti sakramentams ir kad visa šeima sekmadieniais dalyvautų Eucharistijos šventime, įsijungtų į parapijos gyvenimą bei veiklą. Koordinatorė – ses. Birutė Matusevičiūtė, tel. 8 612 17 433

TIKYBOS MOKYTOJŲ METODINIS CENTRAS. Tikslas – ugdyti moksleivių sąmoningą požiūrį į tikėjimą, bendradarbiaujant dalytis darbo patirtimi, padėti moksleiviams geriau suvokti Šventąjį Raštą, priimti Dievo žodį. Dvasios vadas – kun. Tomas Trečiokas, koordinatorė – Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014

CARITAS. Tikslas – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją tarnaujant vargšams, savanoriškai prisidedant prie labdaringos, visuomenei naudingos veiklos. Laukiame jūsų pirmadieniais ir antradieniais nuo 11.00 iki 14.00 val. Caritas patalpose (Aukštaičių g. 6).  Dvasios vadas – kun. Virginijus Lenktaitis, koordinatorė – Danutė Ševeliovienė, tel. 8 628 84 371

ŠVENTOJO RAŠTO PAŽINIMO GRUPĖ . Tikslas – studijuoti Šv. Raštą, gilintis ir diskutuoti tikėjimo klausimais, kad grupės nariai sėkmingiau galėtų liudyti Kristų artimiesiems. Dvasios vadas – kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – Birutė Vasylienė, tel. 8 647 41 106

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITOVŲ GRUPĖ. Tikslas – skatinti aktyvius parapijos narius aiškiai, raiškiai skaityti šv. Mišių metu Šv. Rašto skaitinius. Dvasios vadas – kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – ses. Birutė Matusevičiūtė, tel. 8 612 17 433

MARIJOS LEGIONAS. Tikslas – skelbti Dievo žodį ligonių tarpe, padėti pasiruošti priimti Ligonio sakramentą, adoruoti Švč. Sakramentą. Dvasios vadas – diakonas Valdas Šidlauskas, koordinatorė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374

ŠILUVOS ŠVČ. M. MARIJOS DRAUGIJA. Jos nariai siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauja Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai. Dvasios vadas – kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – Dalė Starkutė, tel. 8 656 47 415

JAUNŲ ŠEIMŲ RATELIS. Tikslas – padėti sutuoktiniams naujai pažvelgti į santuoką kaip Dievo kvietimą augti tikėjime ir tarpusavio meilėje, gilinant tarpusavio ryšį ir puoselėjant draugystę, kaip brangiausią dovaną vaikams ir visai bendruomenei. Dvasios vadas - kun. Tomas Trečiokas, koordinatorė – ses. Ramutė Budvytytė SSC, tel. 8 687 88 223

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŠEIMŲ BEDRUOMENĖ. Tikslas – skatinti parapijos šeimas bendrauti, giliau pažinti krikščioniškąsias vertybes, dalytis dvasingumo patirtimi. Misija – stiprinti apaštalavimą šeimoje ir viešoje aplinkoje. Dvasios vadas kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – Stasė Raščiuvienė, tel. 8 698 25 100

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ SAMBŪRIS „SENJORAI“. Susitikimuose atverčiame istorijos, meno, kasdieninio gyvenimo puslapius, turtėjame dvasiškai, ieškome pažinimo džiaugsmo, gėrio, artumos. Dvasios vadas – kun. Virginijus Lenktaitis, koordinatorė – Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORUOTOJAI. Visi tikintieji į Kristų kviečiami pagal savo galimybes įsijungti į Dievo garbintojų gretas, adoruojant Eucharistinį Kristų. Adoracija vyksta mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje nuo 9.00 val. iki 16.00 val., kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje - penktadieniais 17.30 val. Galbūt atsiras norinčių, kurie įsipareigotų adoruoti per savaitę bent vieną pastovią valandą. Dvasios vadas mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374. (Pagal susitarimą)

MINISTRANTAI. Tikslas – patarnauti prie altoriaus šv. Mišių metu, dalyvauti procesijose bei kitose liturginėse apeigose, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas ir liudyti Kristų tarp savo bendraamžių. Dvasios vadas - kun. Tomas Trečiokas, koordinatorius – zakristijonas Imantas Mieliulis, tel. 8 670 81 345

PROCESIJŲ GRUPĖ. Laukiami norintys aktyviai dalyvauti Švč. Sakramento garbinimo procesijose, šlovinant Viešpatį iškilmingų Bažnyčios švenčių metu. Vadovė – ses. Donata - Aistė Tevelytė FDCJ, tel. 8 688 93 413

PARAPIJOS KRIKŠČIONIŠKO JAUNIMO GRUPĖ „EMANUEL“. Tikslas – gilinti asmeninį tikėjimą bei vienybę su Kristumi; nuolat ugdyti bendruomeniškumo jausmą, t. y. būti aktyviais savo bendruomenės nariais; savo pavyzdžiu bei nuoširdžiu liudijimu padėti nuošalyje esančiam parapijos jaunimui atrasti tikėjimo dovaną, ją brandinti ir aktyviai įsitraukti į savo bendruomenės gyvenimą. Dvasios vadas kun. Tomas Trečiokas, koordinatorė – ses. Donata - Aistė Tėvelytė FDCJ, tel. 8 688 93 413 

BŪRELIS „JĖZAUS BIČIULIAI“ – tai priėmusių Pirmąją šv. Komuniją vaikų grupė. Tikslas – rengti sąmoningus, aktyvius katalikus, galinčius būti bendraamžių dvasiniais vadovais, talkinti parapijos katechezėje. Koordinatorė – ses. Irena Romaškaitė, tel.: 8 37 200883

ŽALIAKALNIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS. Šis centras skirtas vaikams, kurių šeimos išgyvena sunkų laikotarpį. Dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 12.30 iki 17.30 val. Pranciškonių vienuolyne (Žemaičių g. 85). Dvasios vadas - kun. Tomas Trečiokas, koordinatorė – soc. darbuotoja ses. Liudvika – R. Lukoševičiūtė FDCJ, tel. 8-37 750901

TĖVŲ IR KRIKŠTATĖVIŲ RUOŠIMAS KŪDIKIO KRIKŠTUI. Tai katechezė apie Krikšto sakramento reikšmę, prasmę, prisiimamą atsakomybę bei įsipareigojimus. Dvasios vadas – kun. Tomas Trečiokas. Informacija suteikiama parapijos raštinėse (Aukštaičių g. 4 ir Žemaičių g. 31 A.), tel.: 8 37 229222; 200883; 8 687 96 904. (Penktadieniais 19.00 val. II a., virš zakristijos)

JAUNAVEDŽIŲ RUOŠIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI. Vadovas – mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 8 687 96 904

PARAPIJOS LAIKRAŠTIS „PRISIKĖLIMAS”. Tikslas – atspindėti parapijos gyvenimą, supažindinti tikinčiuosius su Bažnyčios aktualijomis. Redaktorius – mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė – Dalė Starkutė, tel. 8 656 47 415

SEKMADIENIO POPIETĖS. Tikslas – burti bendruomenę, ugdyti ir puoselėti bendrystę, tobulinti dvasinį pasaulį pasitelkiant ne tik dvasininkus, bet ir aktorius, muzikus, dailininkus, istorikus bei visuomenės veikėjus. Vadovas – mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė – Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151


Išsamiau apie institucijų veiklą skaityti: www.prisikelimas.lt
Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021