Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sausio 19 - 20 d. (šeštadienį - sekmadienį) 24.00 valandų Švč. Sakramento adoracija mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Paskelbta: 2013-01-10

 

Mieli broliai ir seserys Kristuje, brangūs parapijiečiai ir visi tikintys, kurie ateinate į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią pagarbinti ir pašlovinti Dievą. Jau antras mėnuo, kai keliaujame Tikėjimo metų keliais, kai esame kviečiami įsigilinti į svarbiausius mūsų tikėjimo slėpinius, į Bažnyčios sakramentų prasmę, atnaujinti bei sustiprinti savo tikėjimą Dievu. Svarbiausias mūsų tikėjimo ir mąstymo uždavinys – suprasti Dievo veikimą, ieškoti Jo veikimo pėdsakų mūsų gyvenime. Įtikėti, kad Jis veikia „čia“ ir „dabar“. Dievas atsiskleidė per Jėzaus gyvenimą ir Jo darbus, per Jo mirtį ir prisikėlimą. Jėzus Kristus yra mūsų tikėjimo šerdis. Tik per Jį mes galime atrasti kelią pas Dievą. Todėl mes nuolat kviečiami vienytis su Jėzumi – ne tik  su Juo gyventi, bet ir drauge su Juo atpažinti ir pažinti Dievą. Jėzus kalbėjo: „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.(...) Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! (...). Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas  manyje“. (Jn 14,6.9.11). Taigi norint geriau pažinti Dievą, turime kartu su Jėzumi kalbėti apie Jį, kartu su Jėzumi kreiptis į Jį. Vienas iš būdų šito pasiekti – adoruoti Jėzų Švč. Sakramente. Štai kodėl Tikėjimo metų  proga Lietuvos bažnyčiose pradedama nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija.

Adoracija yra garbinimas, šlovinimas, klausymasis, auka, pašventimas, permaldavimas, bendruomeninė malda.

Garbinimas  ir šlovinimas  – iš pagarbios baimės jaučiant Dievo didingumą bei artumą ir savo paties mažumą bei nuodėmingumą. Garbiname ir šloviname iš dėkingumo už visa tai, ką Viešpats dėl mūsų padarė.

Klausymasis – tai meilės poreikis. Adoruojantis žmogus yra kaip Marija sėdinti prie Viešpaties kojų ir visiškai atsidėjusi Jam, susitelkusi į Jo Žodį (plg. Lk 10,39).

Auka ir pašventinimas – visiškai pasitikint atiduoti save visą Viešpačiui, būti Jo akivaizdoje su visais savo ribotumais ir rūpesčiais ne todėl, kad vien tik apie tai kalbėtume Dievui, bet,  kad visa tai būtų galima aukoti ir perkeisti.

Permaldavimas ir bendruomeninė malda – tai visiškas atvirumas Dievui, buvimas Dievo akivaizdoje kitų vardu.

Adoracija – broliškos meilės mokykla, prieštaraujanti visuomenės individualizmui, todėl adoruojantysis niekada negali būti vienas. Jis savyje turi nešti visus savo brolius.

Nuoširdžiai kviečiame visus tikinčiuosius išgirsti Jėzaus kvietimą: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11,28). Ateikite ir pakvieskite kartu ateiti savo šeimos narius, artimuosius, bendradarbius, kaimynus, nors jie dar „drungno“ tikėjimo arba visiškai nepažįsta Dievo.
Pabūkite bent vieną valandą su Kristumi, leiskitės paliečiami Jo širdies begalinės meilės ir gerumo.

Mūsų parapijoje Švč. Sakramento  adoracijos  pradžia  - sausio 19 d. 8.00 val., adoracijos pabaiga -  sausio 20 d. 8.00 val. (mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje).

08.00 - 09.00 val. iškilmingas Eucharistijos šventimas. Šv. Mišios. Gieda bažnyčios choras

10.00 -11.00 val. Konferencija „ Eucharistija – gyvybės šaltinis“, prelegentas kun. T. Trečiokas

10.00 - 11.00 val. Išpažinčių klauso  kun. N. Šmerauskas.

11.00 - 13.00 val.  Adoruoja Jaunų šeimų ratelio šeimos;

13.00 -16.00 val. Adoruoja Marijos legionas ir parapijos tikybos mokytojai;

16.00 - 17.00 val. Konferencija „Eucharistija – krikščionio gyvenimo būdas“, prelegentas - kun. N. Šmerauskas;

16.00 - 17.00 val. išpažinčių klauso kun. T. Trečiokas;

17.00 - 19.00 val. Adoruoja Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“;

19.00 - 21.00 val. Adoruoja Sumos choro choristai;

21.00 - 22.00 val. Meditacija pagal Jono Evangeliją „Ateikite ir pamatykite“, prelegentas -  A. Akelaitis;

21.00 - 22.00 val. Išpažinčių klauso mons. V. Grigaravičius;

22.00 - 24.00 val. Adoruoja katechetai ir katechizuojami;

24.00 - 02.00 val. Adoruoja parapijos Šeimų bendruomenė ir parapijos jaunimas;

02.00 - 04.00 val. Adoruoja parapijos Šeimų bendruomenė ir Caritas;

04.00 - 06.00 val. Adoruoja parapijos Šeimų bendruomenė, Šiluvos M. Marijos draugija, Šv. Rašto pažinimo grupė;

06.00 - 07.00 val. Adoruoja seserys vienuolės iš parapijos ribose esančių  vienuolynų;

07.00 - 08.00 val. Konferencija „ Eucharistijos adoracija“, prelegentas - mons. V. Grigaravičius;

07.00 - 08.00 val. Išpažinčių klauso visi parapijoje dirbantys kunigai.Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021