Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų užbaigimas bei naujų parapijos namų šventinimas (2009-12-26)

Paskelbta: 2009-12-29

 

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, 12 val. iškilmingą vyskupų ir dvasiškių procesiją Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje pasitiko gausiai susirinkę Kauno miesto valdžios atstovai, meno ir kultūros veikėjai bei tikintieji.

 Iškilmingas šv. Mišias, skirtas Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų užbaigimui, pradėjo apie 70 atvykusių dvasininkų iš įvairių vyskupijų bažnyčių. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas.

Įžanginiame žodyje susirinkusius pasveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, paskelbė šventinimo intencijas: šiandien švenčiame Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų užbaigimą, penktąsias šios bažnyčios konsekravimo metines ir parapijos namų pašventinimą.

Homiliją arkivyskupas pradėjo žodžiais: „Šiandien, švęsdami antrąją Šv. Kalėdų dieną, kalbame apie visiškai nešventinius dalykus – apie šv. Stepono kankinystę, kurį netikintys į Kristų užmetė akmenimis“. Prieš šviesą lengviausia kovoti akmenimis, teismais, įkalinimais. Tuos akmenis mūsų tauta neseniai patyrė, kai už žodį, tikėjimą buvome kankinami, baudžiami ne tik katorga, bet ir mirtimi.

„Tik Kristus įkvepia drąsiai eiti į priešišką pasaulį ir nešti Evangeliją“ – kalbėjo arkivyskupas. Kristaus pažadas: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę“(Jn 14,27) įkvėpė mokinius nešti Dievo žodį iki žemės pakraščių. Šie žodžiai įkvėpė mūsų tautos žmones sovietmečiu, jie įkvepia mus ir šiandien nepalankiomis sąlygomis skelbti Kristų.

Susirinkome šiandien švęsti ne tik šv. Stepono kankinystę, bet ir užbaigti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus šventimo metus. Misionierius šv. Brunonas atnešė Kristaus žodį į Baltiją. Tai buvo tik pradžia. Antras žingsnis – Mindaugo krikštas 1251 m, trečias žingsnis – Jogailos krikštas 1387 metais.  Nuo tada krikščionybė tapo Lietuvai savastimi. Lietuvos krikštas buvo užbaigtas 1413 metais, kai Vytautas pakrikštijo žemaičius. Baigdami tūkstantmečio minėjimą turime progą pasitikrinti, kaip mes elgiamės, ar neleidžiame tikėjimą, kaip šv. Steponą užmėtyti akmenimis?

Kitais metais minėsime mūsų Valstybės atkūrimo 20-metį. Tai atneša daug džiaugsmo, bet ir nusivylimo. Daugelis kelia klausimą: „Kodėl tiek daug nesėkmių, nejaugi esame nevykėliai ir nesugebame priimti Kristaus dovaną?“ Bažnyčia turi atsakymą – tik su Kristumi, tik su Juo einant per gyvenimą, tik Jam laiminant, galim pasiekti tikrosios laisvės.

Kiti metai – Padėkos Dievui už laisvę metai. Pagrindinis šūkis yra apaštalo Pauliaus žodžiai: „Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti“(Gal 5,14). Homiliją arkivyskupas baigė kviesdamas kunigus pamąstyti: „Ar atsakingai naudojamės laisve? Ar neužmetame tarnavimo kitiems?“

Šv. Mišių metu giedojo KTU choras „Jaunystė“, vadovaujamas Danguolės Beinarytės.

Po palaiminimo buvo įteikti „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ padėkos ženklai prelatui prof. dr. Steponui Vytautui Vaičiūnui, parapijos katechetei ses. Irenai Ramoškaitei ir parapiečiui Antanui Urbonui (ženklo autorius Evaldas Pauza).

Pastoracinės tarybos ir parapijos darbuotojų atstovai pasveikino arkivyskupą su švente, o parapijos klebonui įteikė kryžių – stiprybės, kantrybės, meilės vilties ir išganymo simbolį.

Arkivyskupas S. Tamkevičius Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus proga, dėkodamas už gyvo tikėjimo liudijimą, Gerosios Naujienos skleidimą, viltimi ir meile grindžiamą tarnystę, apdovanojo Lietuvos krikščionybės jubiliejaus medaliais (autorius skulptorius Vytautas Kašuba) bei garbės raštais pasižymėjusius arkivyskupijos kunigus, darbuotojus, pasauliečius.

Pasibaigus šv. Mišioms visi išskubėjo prie naujų parapijos namų, kur juos iškilmingai pašventimo arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius.

Po parapijos namų pašventinimo svečiai susirinko į konferencijų salę. Ten jų laukė staigmena – koncertas, kurį parengė E. Stancikas, M. Jankauskas, R. Preikšaitė, G. Gelgotas, ir D. Jatautaitė.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021