Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmė arkikatedroje (2009-06-24)

Paskelbta: 2009-06-29

 

Birželio 24 d., 11 val. arkikatedroje iškilmingomis šv. Mišiomis prasidėjo tradicinis Kauno arkivyskupijos globėjo, Šv. Jono Krikštytojo, šventimas ir Kunigų metai.


Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vysk. Emeritas Juozas Preikšas, prelatas Steponas Vytautas Vaičiūnas OFS, monsinjoras Adolfas Grušas, monsinjoras Artūras Jagelavičius, mūsų parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, nemažas būrys Kauno arkivyskupijos kunigų.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasveikinęs susirinkusius su Arkivyskupijos diena, kvietė melstis už arkivyskupijos bendruomenę. Taip pat kvietė ypatingai melstis už kunigus, nes birželio 19 dieną popiežius Benediktas XVI pradėjo Kunigų metus. Benedikto XVI paskelbti Kunigų metai Arso šventojo klebono Jono Marijos Vianėjaus mirties 150-osioms metinėms paminėti.

Po šv. Mišių didelė dalis dvasiškių ir tikinčiųjų susirinko arkivyskupijos konferencijų salėje.
Arkivyskupas glaustai priminė 2008 metų įvykius, kurių reikšmingiausias Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus šventimas. Šie metai nemažiau svarbūs, nes minim Evangelijos žinios, atneštos Lietuvai šv. Brunono Bonifaco tūkstantmetį, pradedame Kunigų metus. Taigi, mes negalime sustoti vietoje. Arkivyskupas davė keletą pasiūlymų, kaip paįvairinti, kažką įdomesnio, patrauklesnio padaryti, kad kuo daugiau tikinčiųjų įsitrauktų į Švento Rašto studijas, pasiūlė kurti maldos grupes, kurios šiais metais ypač melstųsi už kunigus. Siūlė organizuoti piligrimines keliones popiežiaus Jono Pauliaus II keliais, organizuoti kunigų susitikimus – konferencijas.

Po to arkivyskupas įteikė aktyviausiems, labiausiai pasižymėjusiems kunigams ir pasauliečiams padėkos raštus bei Švč. M. Marijos Šiluvos medalius.

Mes džiaugiamės, kad šiais metais Šiluvos Dievo Motinos medalis buvo įteiktas Pastoracinės tarybos ir laikraščio „Prisikėlimas“ redkolegijos narei Dalei Starkutei.

Nuoširdžiai sveikiname, linkime kūrybinės sėkmės ir toliau savo atsidavimu bei veikla dalyvauti didžiuose parapijos darbuose.

Tegul Viešpats laimina būsimuosius darbus ir teikia gausių malonių bei džiaugsmingų akimirkų...

                                                                                           Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021