Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vyskupo Jono Ivanausko vizitacija parapijoje (2009-04-21)

Paskelbta: 2009-04-22

Balandžio 21 d. parapijos aktyvas, institucijų vadovai rinkosi į konferencijų salę, kur jų laukė susitikimas su vysk. Jonu Ivanausku.

Susitikimą pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis pakvietė maldai, kad Dievas laimintų šį susitikimą, po to žodį suteikė vyskupui.

Vyskupas pasveikino visus, pasidžiaugė, kad gali susitikti, arčiau pabendrauti.
Jis kalbėjo: „Lankiausi visur, visose parapijose, tačiau susitikimas su jumis turi išskirtinę svarbą, nes čia yra dekanato centras, čia gyvena daugiausiai arkivyskupijos tikinčiųjų. Tariantis sielovados klausimais, žvilgsnis visada nukrypsta į dekanato centrą“.

Toliau vyskupas kalbėjo apie svarbiausius sielovados akcentus arkivyskupijoje.
Praeitais metais šventėm Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų, buvo priimti II Sinodo dokumentai. Atkreipė dėmesį į svarbiausius sielovados prioritetus bei prioritetus visuomenei.
Šiais metais rengiamės švęsti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų. Valstybė taip pat švenčia šią datą, nes Šv. Brunono kankinystės kronikoje pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Bažnyčia švenčia giliau, suvokiant kaip Kristaus atėjimą į Lietuvą. Žinoma, tas atėjimas buvo nesėkmingas, Lietuva priėmė krikštą tik po 400 metų, tačiau Šv. Brunono pavyzdys įkvepia tikrą krikščionį nešti tikėjimą ten, kur Dievo dar nepažįsta, kur Jis retas svečias.

Po vyskupo kalbos, klebonas paprašė parapijos institucijų atstovus pateikti trumpą veiklos ataskaitą.
Apie veiklą trumpai papasakojo:
Pastoracinės tarybos – B. Vasylienė, jaunimo grupės – ses. D. Tėvelytė, parapijinės katechezės – ses. I. Romaškaitė, Damijono maldos grupės – D. Čiškaukaitė, Žaliakalnio vaikų dienos centro – ses. D. Tėvelytė, tikybos mokytojų metodinio centro – E. Šimbaraitė, šeimų bendruomenės - Neringa ir Arenijus Vaišvilai, ateitininkų kuopos – T. Žemaitis, pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ – R. Lipšienė, Carito – D. Ševeliovienė, Marijos legiono – K. Jasiulionienė, sumos choro – J. Liaugaudienė, laikraščio „Prisikėlimas“– D. Starkutė, katalikių moterų sambūrio – A. Jurgaitienė, ministrantų – I. Mieliulis, Gyvojo Rožinio – V. Bortusevičienė, Šv. Rašto pažinimo grupės – kleb. mons. V. Grigaravičius.
Jis paminėjo, kad pirmadieniais ir ketvirtadieniais vyksta pageidaujančių tikinčiųjų susitikimai su parapijos kunigais. Parapijos finansinė ataskaitą pateikė M. Gutauskienė.

Vyskupas padėkojo visiems už aktyvią veiklą, ypač pasidžiaugė ministrantais, jaunimu, kurie kantriai klausė. Palinkėjo, kad augtume tikėjime. Ir tuo neabejojo, nes jaučiamas Dievo rankos vedimas. Taip pat pakvietė glaudžiai bendrauti su Arkivyskupijos piligrimų centru, kuris organizuoja žygius ne tik į Šiluvą, bet ir į Lenkiją, Romą. Galbūt bus toks laikas, kai kartu vyksime į Šv. Žemę.
Pakvietė gegužės 1-3 d. vykti į Vilnių, kur vyks Tarptautinis Taize susitikimas, į kurį susirinks daug jaunimo iš įvairių Europos vietų. Taip pat pakvietė įsijungti į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją.

Baigiantis susitikimui Pastoracinės tarybos atstovai padėkojo vyskupui už vizitą, įteikė gėlių. Taip pat pasveikino kleboną su septynių metų sukaktimi šioje parapijoje. Visi sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Draugiškas pabendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio, užkandžiaujant gardžiais sumuštinukais, kuriuos paruošė darbščiosios šeimininkės.
                                                                                  B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021