Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis šeštadienis ir Viešpaties Prisikėlimo rytas parapijoje (2023-04-10)

Paskelbta: 2023-04-10

  Laukiant Viešpaties Prisikėlimo Didjį šeštadienį nuo ankstyvo ryto Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prie Kristaus kapo prasidėjo 24 val. Švč. Sakramento adoracija.


 Velyknaktis, kaip įprastai,  prasidėjo Žiburių liturgija.


 Parapijos klebonas kun. K. Rugevičius įbrėžė į žvakę kryžių, virš jo graikų abėcėlės raidę „alfa“, po juo „omega“, o kryžminiuos kampuose - 2023 metus. Nuo pašventintos ugnies klebonas , tardamas: „Garbingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišskaido mūsų proto ir širdies tamsą“, uždegė Velykų žvakę, kuri mus lydės visus šiuos metus.


 „Tedžiūgauja dangaus angelų minios. Tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai“, - suskambo velykinis šlovinimas.


Velyknakčio liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. K..Rugevičius, koncelebravo  vikaras kun. N. Pipiras, rezid. vikaras kun. A. Končius,  prof. kan. R. Pukenis,   Opus Dei prelatūros kun. P. Pich ir Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhý bei Peteris Hertelis iš Slovakijos, patarnavo diakonas B. Ulevičius.


Žodžio liturgijoje, degančios žvakės šviesoje, buvo skaitomi septyni skaitiniai iš Senojo ir Naujojo testamento, kuriuos skaitė parapijos bendruomenės nariai, o atliepiamąsias psalmes giedojo parapijos Sumos choro solistai.


 Skambant Albanso Lippo „Glorija“ sugaudė vargonai, suskambėjo varpai.

Parapijos klebonas pasveikinęs visus su Šventomis Velykomis, pasidalijo džiaugsminga žinia: „Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!“


Velyknakčio liturgijoje buvo suteiktas Krikšto sakramentas,  jį priėmė vienas jaunuolis tvirtai nusprendęs tapo Bažnyčios nariu.  Po Krikšto suteikimo buvo atnaujinti Krikšto pažadai visiems esantiems bazilikoje.


 Šv. Mišių pabaigoje, suteikęs palaiminimą, parapijos klebonas kun.  K. Rugevičius pasveikino visus su Šv. Velykomis, padėkojo broliams kunigams, patarnautojams, skaitovams, chorui ir visiems, ypač tėveliams su vaikais, kurie dalyvavo šv. Mišiose.


 Buvo pašventi atsinešti velykiniai margučiai.


Prisikėlimo varpai nutraukė kapo tylą ir jau du tūkstančius metų sklinda žinia po pasaulį: „Jis prisikėlė! Jis gyvas! Mirtis nugalėta!“ Aleliuja!


 Balandžio 9 d., išaušus saulėtam Velykų rytui, iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo Viešpaties Prisikėlimo iš kapo apeigomis ir Eucharistine procesija aplink baziliką, liudijančia keliaujantį Prisikėlusį Kristų.


Šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. K. Rugevičius  patarnavo diakonas B. Ulevičius ir seminaristas Deividas. Šv. Mišiose giedojo parapijos besikuriantis Sumos choras, vadovaujamas Povilo Padleckio.


 Šv. Mišių pabaigoje klebonas padėkojo už maldos bendrystę, dar kartą pasveikino su Šv. Velykomis ir suteikė palaiminimą.

                                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021