Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijoje prasidėjo ignaciškosios dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ (2022-10-20)

Paskelbta: 2022-10-20

Spalio 10 d. šv. Mišiomis mūsų parapijoje prasidėjo ignaciškosios dvasinės pratybos  „Eik į savo kambarėlį“.

Už susirinkusius šv. Mišias aukojo ir dvasinei kelionei palaimino parapijos vikaras kunigas Nerijus Pipiras. Jo paraginimas šv. Mišių pabaigoje „kas susirinkote į „kambarėlį“,- rikiuokitės bažnyčios gale“ nuskambėjo labai ignaciškai: juk šv. Ignacas prieš atsivertimą buvo riteris; gal todėl ir savo mokymą pavadino pratybomis, nes manė, jog būtina treniruoti ir parengti sielą, kad ji galėtų rasti dievišką valią.

 O šį pirmadienį, spalio 17 d., buvom susitikę jau antrą kartą. Ir taip susitiksim kiekvieną pirmadienį 33 savaites. Džiugu, kad į Dievo kvietimą atsiliepė tikrai didelis būrys - pratybas pradėjo virš trisdešimt tikinčiųjų. Dievas subūrė labai skirtingus žmones - įvairaus amžiaus ir įvairių interesų, bet visus vienija tas pats troškimas - pajusti Dievo artumą, atpažinti Jo veikimą mūsų gyvenimuose, atrasti ar pagilinti santykį su Kristumi. Ir tai dar kartą liudija apie nenumaldomą mūsų širdžių troškulį Dievo; kaip sakė Šv. Augustinas: „O Viešpatie, sukūrei mus sau, todėl nerami mūsų širdis, kol neatsiilsės tavyje.“

 Suprasti dvasinį procesą padeda pratybų vadovas, todėl šiame kely atliekančius pratybas palydi kunigas jėzuitas T. Aldonas Gudaitis SJ, o jam talkina Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narės. Kaip pirmuose susitikimuose pažymėjo t. Aldonas, per pratybas svarbiausia yra klausytis Dievo žodžio ir melstis - tuomet žmogus išgyvena atsivertimą.


 Taigi, kelionę pradėjome, tepadeda mums Dievas.

Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021