Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sveikinimai ir apdovanojimai bei kunigų skyrimai parapijoje (2022-06-27)

Paskelbta: 2022-06-27

Birželio 24 d., švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo ir Švenčiausiojo Jėzaus Širdies iškilmes, Kauno katedroje bazilikoje susirinkę tikintieji, parapijų bendruomenių nariai dėkojo Dievui už arkivyskupijos bendruomenę.


Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai (apie iškilmę skaitykite <<<).

Arkivyskupijos globėjo dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais skyrė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – grupei arkivyskupijos bendruomenės narių – už asmeninį liudijimą, nuoširdų tikėjimą, už uolumą atliekant įvairias tarnystes, pagalbą.

 
Apdovanojimai įteikti Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui – už paminklinės M. V. J. Kristaus Prisikėlimo šventovės atstatymą, rūpinimąsi šios bazilikos gerbūviu bei nuoširdžią sielovadinę tarnystę, kunigiškos dvasios puoselėjimą ir ištikimybę savo pašaukimui.


Dovydui Liepai – už ilgametę uolią ministranto tarnystę Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijoje, aktyvų įsijungimą į liturgiją, atliekant lektoriaus tarnystę, religinės spaudos platinimą, savo gyvenimo įprasminimą tikėjimo šviesoje bei asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą Nuoširdžiai Jus sveikiname su garbingu apdovanojimu ir linkime Viešpaties palaimos, Dangiškosios Motinos globos, stiprios sveikatos, toliau uoliai darbuojantis Dievo garbei ir žmonių labui.

Taip pat paskelbti ir įteikti nauji skyrimai kunigams >>>.

2022 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu vadovaujantis Kanonų teisės Kodekso 184 § 1, 524 ir 538 § 1 kanonų nuostatais   mons. Vytautas Grigaravičius atleidžiamas iš Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Kauno  Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros  bazilikos parapijos klebonu.

 Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją pagal kanonų teisės normas perima Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kun. teol.lic. Kęstutis Rugevičius.Jūsų prakilnybe mons. Vytautai Grigaravičiau, dėkojame Jums už nuoširdžią tarnystę parapijoje, linkime ir toliau skleistis Viešpaties vynuogyne bei Gyvosios Bažnyčios kūrime.

Gerbiamasis kun. Kęstuti Rugevičiau, linkime sėkmingai darbuotis Kristaus vynuogyne – Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus Padėkos šv. Mišios  bus aukojamos 2022 m. liepos 31 d., sekmadienį, 11.00 val. bazilikoje.

Naujo klebono  kun. teol. lic. Kęstučio Rugevičiaus  ingresas Kristaus Prisikėlimo parapijoje  bus paskelbtas vėliau.


         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021