Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tituliniai atlaidai ir Devintinių iškilmė parapijoje (2022-06-20)

Paskelbta: 2022-06-20

Birželio 19 d., sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines) bei titulinius Švč. Jėzaus Širdies atlaidus.


11.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukojo svečias kun. Kastytis Šulčius, šiuo metu misionieriaujantis Kazachstane, patarnavo praktiką atliekantis Kauno kunigų seminarijos klierikas Andrius Vaitiekūnas.


Žodžio liturgijoje dalyvavo parapijos jaunos šeimos, giedojo Bazilikos choras „In Vivo Dei“.


Savo homilijoje kun. K. Šulčius pasakojo, kad jis trumpam atvykęs į Lietuvą, renka paramą tolesnei misijai.


Jis  pasidalijo mintimis apie misijas šioje šalyje, kurioje darbuojasi jau daugiau kaip dešimtmetį, nuoširdžiai papasakojo apie misijų pradininką kun. Albiną Dumbliauską SJ, apaštalavusį Vidurinės Azijos ir Sibiro platybėse, išauklėjusį apie 20 kunigų.


Po šv. Mišių, dalyvaujant parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, kun. Kastyčiui Šulčiui, kun. Sigitui Bitkauskui ir prof. kun. Robertui Pukeniui, buvo einama iškilminga Eucharistinė procesija su kryžiumi ir vėliavomis priešakyje, giedant chorui.

Procesija keturis kartus sustojo prie papuoštų altorėlių.


Pirmoje stotelėje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kvietė pasiklausyti garsiuosius Kalno pamokslo palaiminimus iš Evangelijos pagal Matą (Mt 5,1-12a). Savo mąstyme klebonas citavo popiežiaus Pauliaus VI žodžius: „Kas negirdėjo šių palaiminimų, tas nepripažįsta Evangelijos. Kas jų neapmąstė, tas nepažįsta Kristaus.“


Monsinjoras retoriškai klausė tikinčiųjų, ką reikėtų daryti, kad būtume laimingi, kartu pateikdamas atsakymą: „Tereikia tik stengtis įgyvendinti šiuos palaiminimus savo elgesiu kasdieniniame gyvenime ir po truputį imsite jausti tikrąją laimę“.

Antrojoje stotelėje išgirdome ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų (Mk 8,1-9), kuri pristato Jėzų – nežemiškų galių valdytoją – stebukladarį. Mąstyme nuskamba žodžiai: „Gaila man minios“. „Duonos padauginimo stebuklu Kristus kreipiasi į mus, kad mes būtume dosnūs gailestingumo ir teiktume žmonėms tiesos ir gyvybės duonos“.


Trečiojoje stotelėje buvo skaitoma ištrauka iš Evangelijos pagal Luką (Lk 22,14-20), kuri pateikia žinią apie Kristų – Eucharistijos įsteigėją.

Ketvirtojoje stotelėje skaitoma ištrauka iš Evangelijos pagal Joną (Jn 15,4-14) apie Paskutinės vakarienės metu Jėzaus kalbėtus žodžius mokiniams: "Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu".

Grįžus prie didžiojo altoriaus, kun. K. Šulčius palaimino Švenčiausiuoju Sakramentu visus procesijos dalyvius.


Gražus oras, šventinė pakili nuotaika, veiduose šypsenos, kad galime švęsti Devintines be kaukių, be suvaržymų. Pasisėmę Gyvybės Duonos, mąstydami įstrigusias mintis ir nešdamiesi Kristų savo širdyse, vieni išskubėjo namo, kiti leidosi į konferencijų salę pasiklausyti konferencijos apie misijas.

Klebonas mons. Vytautas įžangoje pristatė savo kelionę į Almatą, po to dar kartą plačiau dalinosi įspūdžiais apie savo tarnystę Kazachstane kun. Kastytis.

                                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021