Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramento teikimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2022-05-29)

Paskelbta: 2022-05-31

Gegužės 27 d. vakarinių šv. Mišių metu Kristaus Prisikėlimo bazilikoje nemažam būriui jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Sutvirtinimas - tai krikščioniškos brandos sakramentas. Jis atbaigia Krikšto malonę ir palieka dvasinį atspaudą sutvirtinamojo sieloje, dar giliau įskiepija dieviškoje įsūnystėje. Šventoji Dvasia, kuri išliejama jaunam krikščioniui, dar tvirčiau jį suvienija su Kristumi, Bažnyčia, įgalina ir įpareigoja dalytis su kitais žmonėmis ir liudyti savo tikėjimą žodžiu, pavyzdžiu, gerais darbais ir visu gyvenimu.


Eucharistijos šventimui vadovavo J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas K.Kėvalas, koncelebravo arkivyskupo sekretorius, kurijos vicekancleris kun. V. Lizdenis, Kauno šv. Antano parapijos klebonas kun. T. Trečiokas ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, vikaras kun. N. Pipiras, patarnavo klierikas A.Vaitiekūnas.

Pradėjęs šv. Mišias arkivyskupas kreipėsi į sutvirtinamuosius: „Šiandien ypatingas momentas, kai priimsite Sutvirtinimo sakramentą, tapsite pilnateisiais, brandžiais krikščionimis."

 Po Evangelijos sutvirtinamieji buvo pakviesti atnaujinti Krikšto pažadus.

Po to vyko jaudinanti Sutvirtinimo sakramento teikimo apeiga, kurią atliko vyskupas. Sutvirtinimo tėvams uždėjus dešinę ranką ant sutvirtinamojo peties, vyskupas Krizmos aliejumi kryžiaus ženklu patepė kiekvieno sutvirtinamojo kaktą ir kvietė priimti Šv. Dvasios dovaną.

Sutvirtinamieji  skaitė skaitinius,  nešė atnašas.

Po šv. Mišių sutvirtinamieji padėkojo arkivyskupui K. Kėvalui, parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui, kun. N.Pipirui,  kuris rengė šiam sakramentui jaunuolius.

Viliamės ir tikime, kad šie jauni krikščionys taps ištikimais Kristaus Bažnyčios nariais ir jų širdyse sėkmingai augs Dievo Karalystės daigai, kad jie išsaugos tikėjimą ir skleis krikščionišką meilę savo aplinkoje, o tai puoselėti jiems padės išlietos Šventosios Dvasios dovanos.


                                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021