Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-oji Tautos šventovėje (2009-02-16)

Paskelbta: 2009-02-17

Po šventinių renginių mieste, daugelis kauniečių atskubėjo 18-ai valandai į Kristaus Prisikėlimo šventovę. Čia jų laukė iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišių metu giedojo mišrus choras „Leliumai“ (vad. prof. Albinas Petrauskas, vargonavo Dalia Jatautaitė).

Homiliją monsinjoras pradėjo B. Brazdžionio žodžiais, sakydamas, kad taip nori sužadinti meilę ir pasididžiavimą mūsų unikalia tauta, mažyčiu kraštu, jo grožiu ir turtinga istorija.

Priminė sovietmetį, kai Vasario 16-ąją nebuvo giedamas Lietuvos himnas, nebuvo sakomi pamokslai laisvės tema, tačiau kiekvieno doro lietuvio šeimoje ši šventė buvo švenčiama tyliai, ramiai. Ši data iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą buvo perduodama ir lydėjo lietuvius net tolimuosiuose Sibiro tremties kampeliuose. Ji buvo viltis ir tikėjimas, kad ateis diena, kai vėl būsime laisvi. Ir šis stebuklas įvyko – šiandien galim džiaugtis ir laisvai kurti savo ateitį.
Šv. Mišias klebonas baigė, siūlydamas sugiedoti Lietuvos himną.

Po to choras „Leliumai“ tęsė koncertą. Skambėjo dainos apie Lietuvą: „Malda už tėvynę“, „Tėvynė mūsų“, „Laisvės varpas“, Casta Diva iš V.Belinio operos „Norma“, solo smuiku griežė U. Petrauskaitė.

Koncertą eilėmis puošė aktorė Olita Dautartaitė. Skambėjo Bernardo Brazdžionio ir Jono Strielkūno eilės apie Lietuvą, jos gamtos grožį, apie lietuvio ilgesį ir meilę būnat toli nuo jos.

Po koncerto kalbėjo šio šventinio koncerto iniciatorius Vitas Bancevičius, kuris pasveikino visus su švente, padėkojo mons. Vytautui Grigaravičiui, merui Andriui Kupčinskui, Olitai Dautartaitei, profesoriui Albinui Petrauskui ir Dalei Jatautaitei.
Profesorius A.Petrauskas šiomis dienomis buvo apdovanotas Kauno Santakos Garbės ženklu. Jam skambėjo „Ilgiausių metų“.

Po to visi vieningai sugiedojo „Lietuva brangi“.
                                                                                           B. Vasylienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021