Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Visų Šventųjų iškilmė ir maldos už mirusiuosius diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2021-11-03)

Paskelbta: 2021-11-03


 

Lapkričio 1 dieną Katalikų Bažnyčia šventė Visų Šventųjų iškilmę. Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo aukojamos sekmadienio tvarka.

Sakydami homilijas, parapijos kunigai ragino nepamiršti siekti šventumo, turėti šventąjį globėją, kuriuo būtų galima sekti, prašyti užtarimo ir pagalbos pas Viešpatį. Tos pačios dienos vakare bazilikoje buvo giedamas Rožinis už mirusiuosius, aukotos iškilmingos gedulingos Šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kunigai Nerijus Pipiras ir Sigitas Bitkauskas.

Liturgijoje patarnavo ir homiliją sakė diakonas doc.dr. Benas Ulevičius. Jis savo homilijoje pažymėjo, kad šventumas – gyvenimo programa, dovanota paties Kristaus, o šventieji negali būti atskirti nuo kasdienybės. Šventumas – tai daryti gailestingumo darbus, trokšti taikos, mokėti viltingai liūdėti, būti romios ir tyros širdies, siekti taikos, alkti ir trokšti teisumo, keliauti su Kristumi.

Šv. Mišių pabaigoje bazilikos viduje buvo einama gedulinė procesija meldžiantis už mirusius.

Lapkričio 2 diena – Maldų už mirusiuosius diena (Vėlinės). Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šalia kitų sudėtinių intencijų už mirusiuosius, buvo meldžiamas ir už prie šios parapijos bažnyčių palaidotus mirusius dvasininkus: vyskupą Romualdą Krikščiūną, minint 11 metų po mirties, kunigus Vaclovą Aleksandravičių, Virginijų Dudonį, Antaną Paškų, Arvydą Petrą Žygą, Kęstutį Antaną Trimaką, kanauninką Feliksą Kapočių, prelatą Mykolą Krupavičių, monsinjorą Vytautą Kazlauską.

Sakydamas homiliją, parapijos vikaras kun. N. Pipiras kvietė visus nepamiršti, kad mūsų strėnos turi būti sujuostos dorybėmis, o rankose nuolat uždegti tikėjimo ir vilties žibintai.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi prie vysk. R. Krikščiūno, kun. V. Aleksandravičiaus, kun. V. Dudonio kapų.

Vėliau aukotų Šv. Mišių homilijose išryškintas mirties neišvengiamumas ir beribis Dievo Gailestingumas. Tos pačios dienos vakare iškilmingoms gedulingoms Šv. Mišioms už mirusiuosius vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo kunigai N. Pipiras ir S. Bitkauskas, patarnavo diak. doc. dr. B. Ulevičius.

Šv. Mišių pradžioje dekanas kvietė melstis už visus mirusiuosius, taip pat už praėjusiais metais mirusius aktyvius parapijiečius – pastoracinės tarybos narį Gintautą Paulauską ir Rimutę Lipšienę, visus, nuo COVID – 19 mirusius parapijiečius.

Sakydamas homiliją, diak. doc. dr. B. Ulevičius pažymėjo, kad mes visi dalyvaujame liturgijoje – Kristuje. Ypatingai, pasak pamokslininko, reikia prisiminti tuos, kurie yra skaistykloje – dangaus prieangyje, kad visi galėtų džiaugtis Viešpaties artumu.

Po Šv. Mišių bazilikos viduje vyko gedulinė procesija.

                                                                                       Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021