Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios už kunigystės dovaną ir kunigus, prieš 30 metų priėmusius šventimus (2027-09-28)

Paskelbta: 2021-09-28

Rugsėjo 27 d., pirmadienį, mons. Vytautas Grigaravičius, atšventęs savo 30-ies metų kunigystės jubiliejų, į Kristaus Prisikėlimo baziliką  sukvietė savo kurso draugus, kurie baigė Kauno kunigų seminariją 1991 metais.

Iš 23 baigusių Kunigų seminariją atvyko: mons. Leonas Jakimavičius (kurso seniūnas), Antanas Matusevičius iš Vilkaviškio vyskupijos, mons. Rimvydas Jurkevičius, kun. Leonas Klimas iš Kaišiadorių vyskupijos, kun. Ričardas Rutkauskas tarnaujantis Niurnbergo St. Rupert und Corpus Christi parapijoje Vokietijoje, kun. Gintaras Vitkus SJ iš Rygos Ave Maria parapijos, kun. Remigijus Kavaliauskas iš Panevėžio vyskupijos, kun. Albertas Staniulis, mons. Kęstutis Grabauskas iš Kauno arkivyskupijos.


12.00 val. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas, doc. teol. dr. Jonas Ivanauskas (buvęs Šv. Rašto dėstytojas), koncelebravo prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS (buvęs vicerektorius), kun. teol. dr. Algis Baniulis SJ (buvęs dėstytojas ir vicerektorius), kun. prof. dr. Dominykas Valentis SSD, einantis sielovados tarnystę Vokietijoje (buvęs Šv. Rašto dėstytojas), kunigai svečiai ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikarai kun. Nerijus Pipiras ir Sigitas Bitkauskas.

Mons. V. Grigaravičius šv. Mišių pradžioje pristatė ir nuoširdžiai padėkojo broliams kunigams, kurie atsiliepė į kvietimą dalyvauti šiose Padėkos šv. Mišiose.


Jis taip pat perskaitė negalėjusio atvykti tuometinio seminarijos Dvasios Tėvo mons. Vytauto Stepono Brazdeikio sveikinimą kurso draugams, kuriame rašoma: „30 metų Kristaus vynuogyne! Kiek daug įdėta triūso, širdies ir meilės, kad Jums pavestieji tikrai būtų laimingi. Neabejoju, kad parapijiečiai Jums dėkingi už tai, tačiau geriausiai ir teisingiausiai įvertins tik vynuogyno Šeimininkas. Jums asmeniškai ir visiems kurso draugams iš širdies linkiu: ir toliau su jaunatvišku uolumu ir pirmąja meile sėkmingai darbuotis dieviškosios Apvaizdos skirtuose baruose. Maldos vienybėje!" 

Klebonas kvietė melstis ir už mirusius dėstytojus: vyskupą Vladislovą Michelevičių, kun. prof. dr. Viktorą Butkų, kun. prof. dr. Praną Vaičekonį, mons. dr. Pranciškų Tamulevičių, kan. doc. dr. Algimantą Vincentą Kajacką, mons. Algirdą Turčinską ir kun. Leonardą Jagminą SJ.


Homiliją sakęs kun. Gintaras Vitkus SJ pastebėjo sutapimą, kad šio kurso globėjas buvo šv. Juozapas ir simboliška, kad šį trisdešimtmetį švenčiame šv. Juozapo metais. Tegul šv. Juozapo globa telydi jus tolimesniame kunigystės kelyje.

Vyskupas Jonas Ivanauskas dėkojo kunigams už šiuos kunigystės metus, kad liko pašaukti kunigystės kelyje, dėkojo jiems už meilę žmonėms, dvasinius turtus, už tarnystes, kurias vyskupo paskyrimu turėjo atlikti, už tarnavimą sielovadoje, rūpinimąsi šeimomis, jaunimu, ligoniais, už kunigišką solidarumą padedant vieni kitiems.


„Ačiū, kad esate gyvaisiais Kristaus Bažnyčios akmenimis, kad prisiimate atsakomybę. Tegul jubiliejaus sukaktys tampa proga mums visiems branginti kunigišką pašaukimą, branginti krikščionišką tikėjimą, branginti vieni kitus ir dėkoti Viešpačiui Jėzui Kristui, mūsų Išganytojui, kuris yra mums visiems Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“.

Baigiantis šv. Mišioms buvo sukalbėta Šv. Juozapo litanija, malda į Šventąjį  Juozapą ir sugiedota Viešpaties Angelo malda už mirusius dėstytojus.

Sveikinimo ir padėkos žodžius išsakęs broliams kunigams, dekanui mons. V. Grigaravičiui vyskupas pakvietė priimti šv. Mišių palaiminimą.


Po vyskupo palaiminimo nuotrauka atsiminimui.


Šv. Mišių metu giedojo parapijos choras „Gloria Dei“, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021