Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus Padėkos šv. Mišios kunigystės jubiliejaus proga (2021-09-23)

Paskelbta: 2021-09-23

Rugsėjo 22 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius minėjo savo Kunigystės šventimų 30 - ies metų sukaktį.

Ta proga į monsinjoro Padėkos šv. Mišias tą vakarą bazilikoje susirinko pažįstami, draugai, Kauno I dekanato institucijų vadovai, gausus būrys tikinčiųjų.

Giedant giesmei „Nebijok, esu Tavo Dievas“ procesijoje, su kryžiumi priešakyje, prie altoriaus atėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, lydimas parapijos vikaro kun. Nerijaus Pipiro, kun. Pablo Gil iš Opus Dei bendruomenės ir Kolumbo riterių atstovų.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo pats klebonas.

Šv. Mišių pradžioje, kreipdamasis į susirinkusius, monsinjoras padėkojo už maldą, stiprinančią kunigystės kelyje.

Klebonas dalijosi prisiminimais – kaip jį buvo sukaustęs jaudulys 1991 m. rugsėjo 21dienos vakarą prieš apsivelkant sutaną, buvo prisiminti visi gerieji žmonės lydėję monsinjorą kunigystės kelyje. Nueitas kelias nuo Žagarės, Kelmės, Jonavos parapijų ir sustota Kaune, Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Ir taip jau šioje parapijoje jis devyniolika metų tarnauja žaliakalniečiams bei bazilikos svečiams.

Kunigas, pasak monsinjoro, turi nebijoti iššūkių, juos išgyventi pasitikėdamas, kiekvieną kartą vis iš naujo pajusdamas Jėzaus žodžių, pasakytų Paskutinės Vakarienės metu, galią. Kartu kunigystė - tai tarnavimas pačiam Viešpačiui, todėl šiame kelyje nėra asmeninių interesų, tik Viešpaties valia. Kunigas, pasak monsinjoro, visada visu savo gyvenimu šlovina Viešpatį ir užtaria jam patikėtuosius. Tik nusižeminimu ir atsidavimu Viešpačiui galima tiesti gailestingumo tiltus, - savo homilijoje kalbėjo klebonas.


Šv. Mišių pabaigoje parapijos kleboną sveikino ir nuoširdžius padėkos žodžius išsakė Pastoracinės tarybos nariai,


darbuotojai, senjorai, Carito, jaunimo, katechetų, Marijos radijo atstovai, sesės pranciškonės,  parapijos šeimos, Šiluvos Mergelės draugija, Gyvojo Rožinio atstovai, adoruotojai.


Sveikinimo žodžius tarė ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Kupčinskas.


Ilgiausių metų klebonui kartu su visais susirinkusiais bazilikoje sugiedojo Sumos choras „In Vivo Dei“.

Štai keletas sveikinimų:

Jūsų Prakilnybe, monsinjore Vytautai, linkime Jums ąžuolų stiprybės, taikios tėviškės padangės, dar daug didelių darbų, siekių nešant Dievo Žodžio šviesos žibintą ir šviečiantį juo kelią sutiktiems žmonėms (N.Kulėšienė).


Dėkojame Jums už tėvišką rūpestį ir pastoracinį jautrumą parapijos jaunoms šeimoms. Linkime Jums tikėjimo kelionės padėti šeimoms ir kiekvienam žmogui atrasti Prisikėlusio Kristaus buvimą mūsų tarpe. Lai Dievo palaima ir Švč. Mergelės Marijos globa Jus lydi kiekvieną gyvenimo dieną (Parapijos jaunos šeimos).


Jūsų pasišventimas Kūrėjui ir Jo Žodžio skelbimas žmonėms vienijant tradicines vertybes ir modernumą jas skleidžiant daro Jus išskirtiniu, kurį žmonės pastebi ir apie jį buriasi. Esame laimingi, kad galime būti Jūsų aplinkoje (P. ir R. Jucevičiai).


Dėkoju Aukščiausiam, kad turime galimybę Jus pažinti. Jūs įkvepiate žmones besąlygiškai mylėti Dievą, Tėvynę ir artimą, į viską žvelgti tikėjimo akimis ir eiti savo pašaukimo keliu. Esu dėkingas už Jūsų jautrumą ir pasiaukojimą, už meilę Dievui Bažnyčiai ir tikintiesiems  (LR Seimo  narys A.Kupčinskas).

Po šv. Mišių padėkojęs visiems už maldą, sveikinimus, gerą žodį, palaikymą, klebonas pakvietė pasivaišinti arbata ir jubiliejiniu tortu.


                                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021