Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos vikaro kun. Juliaus Grigonio Padėkos šv. Mišios (2021-07-26)

Paskelbta: 2021-07-26

Liepos 25 dieną, švenčiant Pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, prieš šv. Mišias klebonas mons. Vytautas Grigaravičius perskaitė Popiežiaus Pranciškaus žinią 1 -osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga „Esu su tavimi per visas dienas“ ir pakvietė sukalbėti maldą, skirtą šiai dienai.


Šį saulėtą sekmadienį Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė atsisveikino su parapijos vikaru kun. Juliumi Grigoniu.

Į 9.30 val. Padėkos šv. Mišias rinkosi parapijos tikintieji, institucijų atstovai, svečiai iš Šilainių Šv. Dvasios parapijos.

Šv. Mišias kartu su tarnystę parapijoje baigiančiu kunigu aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, naujai paskirtas parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras ir kun. Pablo Gil iš Opus Dei prelatūros.

Parapijos klebonas kreipėsi į kun. Julių dėkodamas jam už sielovadinę tarnystę parapijoje:  „Prabėgo šešeri metai tarnaujant Viešpaties vynuogyne Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Jūs buvote mylimas parapijos tikinčiųjų – kažkam dovanojote laimę ir šypsenas, padėjote nelaimės ištiktiesiems, suteikėte sparnus pakilti iš nevilties ir džiaugtis gyvenimu. Subrandintas tikėjimas, dalijimasis jo šviesa su visais ieškančiais prasmės ir tiesos nepaprasta Dievo dovana Jūsų kelyje. Dėkojame Jums už Jūsų gyvo tikėjimo liudijimą, Gerosios Naujienos skleidimą, viltimi ir meile grindžiamą tarnystę Dievo tautai. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus palaima ir Dievo Motinos Marijos globa telydi Jūsų gyvenimą ir tolesnius darbus klebonaujant naujoje parapijoje."

Sakydamas homiliją, kun. J. Grigonis pažymėjo, kad žmonės ilgisi Dievo. Jie trokšta Jo artumo, todėl vasaros metu aktyviai dalyvauja atlaiduose. Viešpats yra pasirengęs pasirūpinti kiekvienu. Šio sekmadienio Evangelijos pagal Joną centrinė figūra – berniukas, su savimi turėjęs keletą miežinės duonos kepalėlių ir dvi žuvis. Miniai, susirinkusiai pasiklausyti viešpaties, pasak pamokslininko, tai nieko nereiškė. Tačiau Viešpats net tokiu mažu kiekiu duonos sugeba pavalgydinti minią. Mums, pasak kun. Juliaus, tereikia tik ja dalintis ir stengtis, kad nė vienas trupinėlis nepražūtų.

Baigdamas homiliją, kunigas  Julius padėkojo visiems, su kuriais teko darbuotis šioje parapijoje: parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui, kartu dirbusiems kunigams, darbuotojams,  parapijiečiams.

Šv. Mišių metu parapijos klebonas pristatė į šią bendruomenę sugrįžtantį naujai paskirta vikarą kun. N. Pipirą.

 Pasibaigus Eucharistijai, po klebono mons. V. Grigaravičiaus ir kitų kunigų kun. Juliui suteikto specialaus palaiminimo, nuoširdžius padėkos žodžius tarė parapijos pastoracinės tarybos, jaunų šeimų grupelės, Šiluvos Dievo Motinos maldos grupės nariai, parapijiečiai. Parapijos choras „In Vivo Dei sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Gerbiamasis kun. Juliau, Jūs ištikimai darbavotės Kristaus Prisikėlimo parapijoje, rodėte pavyzdį mums kaip atrasti tikrąjį gyvenimo kelią į išganymą. Jūs mokėt, kad Jėzus yra gyvas kelias, gyva tiesa ir gyvas ryšys su Dievu. Dėkojame Jums už praleistas akimirkas, linkime optimizmo, geros nuotaikos, stiprios sveikatos, neprarasti entuziazmo ir toliau sėkmingai darbuotis Jums pavestųjų tikinčiųjų labui.

                                         Kun. Nerijus Pipiro ir Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021