Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velyknaktis parapijoje (2021-04-03)

Paskelbta: 2021-04-04

 

Ši naktis švenčiausia iš visų naktų, tai Paschos – Perėjimo, Velykų naktis. Ši naktis tebus pašvęsta Viešpačiui. Su žiburiais rankose lauksime sugrįžtančiojo Viešpaties. Ši naktis tai - mūsų tikėjimo naktis.

Diakonas Benas Ulevičius, supažindino su Velyknakčio eiga, kvietė parengti savo širdis Velykų džiaugsmui , laikytis reikalavimų, neiti prie laužo , likti savo vietose.

Velyknaktis prasidėjo Žiburių liturgija - ugnies šventinimu “Kristus yra šviesa, išskaidanti pasaulio sutemas“.


Parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius įbrėžė į žvakę kryžių, virš jo graikų abėcėlės raidę „alfa“, po juo „omega“, o kryžminiuos kampuose - 2021 metus.

Nuo pašventintos ugnies monsinjoras, tardamas: „Garbingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišskaido mūsų proto ir širdies tamsą“, uždegė Velykų žvakę,  kuri  mus lydės visus šiuos metus.

Procesija, giedant „Kristus mums šviečia. Dėkojame Dievui“, su Velykų žvake įėjo į baziliką. Bazilikos tamsoje ir tikinčiųjų rankose nušvito žvakės.


„Tedžiūgauja dangaus angelų minios. Tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai“, - velykinį šlovinimą „Exultet“ atliko solistas Mindaugas Zimkus.

Žodžio liturgijoje buvo pateikiami septyni skaitiniai iš Senojo ir Naujojo testamento, kuriuos skaitė parapijos bendruomenės nariai, o atliepiamąją psalmę ”Viešpaties malonių pilna yra žemė" (Ps 32,4-7.12-13.20 ir 22)- giedojo solistas Mindaugas Jankauskas.


Skambant Albanso Lippo „Glorija“, kurį atliko parapijos sumos choras „In Vivo Dei“ , sugaudė vargonai , suskambėjo varpai.

Evangeliją pagal Morkų (Mk 16,1-8) skelbė diakonas Benas Ulevičius.


Parapijos klebonas,  baigiantis Velyknakčio homiliją, kalbėjo: „Pagaliau Velyknakčio liturgijoje naujai suskamba „Aleliuja!”. Keturiasdešimt dienų rimties ir susikaupimo, keturiasdešimt dienų neskambėjimo “Aleliuja!”, šią naktį išsiveržė iš mūsų krūtinių su nauja jėga, džiaugsmingai byloja, kad mirtis nugalėta, Kristaus Dieviškoji šviesa švenčia pergalę, kviečia mus pamiršti visus rūpesčius ir negandas ir iš visos širdies vieningai giedoti džiaugsmingą „Aleliuja!“, ką reiškia „Šlovinkim Viešpatį“. (skaityti >>>)


Prasidėjus Krikšto liturgijai, buvo sugiedota Visų Šventųjų litanija, vyko krikšto pažadų atnaujinimas ir vandens šventinimas, primenantis išganingą versmę, ištekėjusią iš perverto Jėzaus šono, vandenį, kuriuo nuplaunami krikšto metu. Šventuoju vandeniu buvo pašlakstomi visi tikintieji.


Vėliau tikintieji dalyvavo Aukos liturgijoje.


Šv. Mišių pabaigoje, suteikęs palaiminimą, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius pasveikino visus su Šv. Velykomis, padėkojo broliams kunigams, patarnautojams, procesijos dalyviams, skaitovams, chorui ir visiems, kurie nepabijojo pandemijos ir dalyvavo šv. Mišiose.


Kapas tuščias „Kristus prisikėlė!“- „Iš tiesų prisikėlė“‘. Aleliuja.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021