Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis ketvirtadienis parapijoje (2021-04-01)

Paskelbta: 2021-04-02


)Prasidėjo Velykų tridienis, kuris kviečia apmąstyti didžiuosius tikėjimo slėpinius ir keliauti link velykinio Kristaus Prisikėlimo džiaugsmo. Deja, ir vėl turime atsižvelgti į esamą karantino situaciją, tikinčiųjų skaičiaus ribojimus bažnyčiose, tikintieji kviečiami pamaldų transliacijas stebėti arkivyskupijos YouTube bei Delfi kanalais.

Balandžio 1 d., Didįjį ketvirtadienį, Kauno katedroje, vadovaujant arkivyskupui K. Kėvalui, buvo aukojamos Krizmos Mišios, dalyvaujant tik Kauno arkivyskupijos dekanams.

„Didysis ketvirtadienis – tai diena, kuri primena mums jaudinančias mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dovanas pasauliui – Šv. Mišių auką ir kunigiškąjį pašaukimą bei tarnystę. Šią dieną Dvylika apaštalų gauna užduotį švęsti Eucharistiją – Viešpaties Kūno ir Kraujo sakramentą, o per jų įpėdinius sakramentiniu rankų uždėjimu tęsti kunigiškąją tarnystę pasaulyje sudabartinant Viešpaties veikimą ir Jo artumą. Ši diena žymi, kad Kristus kunigui patikėjo savo veikimą in Persona Christi, Kristaus Asmenyje“, – sakė arkivyskupas (skaityti >>>).


Arkivyskupas palaimino Ligonių patepimo bei katechumenų aliejus ir paruošė šventąją Krizmą.

Baigdamas Krizmos Mišių liturgiją, arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo kunigams ir visiems tikintiesiems už jų maldą, paragino melstis už pašaukimus, nes pasauliui reikia, kad širdys būtų įkvėptos ir paguostos, kad joms būtų liudijamas Kristus.

Prieš Paskutinės Vakarienės šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje parapijos diakonas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, dr. Benas Ulevičius vedė katechezę apie Velykų Tridienio prasmę: „Šiandien susirinkome įžengti į Velykų Tridienį, kuris prasideda Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišiomis. Šiose Mišiose prisimename Paskutinės Vakarienės šventimą ir Kunigystės sakramento įsteigimą. Tridienis tęsiasi per Didįjį penktadienį, kur minime Viešpaties kančią ir mirtį“.

Diakonas kvietė šias tris dienas Jėzaus žygdarbį prisiminti tyloje, apmąstant perskaitytą Evangelijos pasakojimą.


18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidėjo procesija su kryžiumi lydint dvylikos vyrų.

Šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: kun. Julius Grigonis, rez. kan. dr. teol. lic. Robertas Pukenis, svečias Opus Dei kun. Pablo Gil,  patarnavo parapijos nuolatinis diakonas Benas Ulevičius.

„Šiandien įžengiame į Velykų Tridienį, kuris prasideda Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišiomis. Šiose Mišiose prisimename Paskutinės Vakarienės šventimą ir Kunigystės sakramento įsteigimą“, – kalbėjo klebonas mons. V. Grigaravičius, kviesdamas dėkoti už Eucharistiją, už kunigų tarnystę.


Evangeliją pagal Joną paskelbė ir homiliją sakė diakonas Benas Ulevičius.

Diakonas atskleidė Senojo testamento skaitinio ryšį su Evangelija, aiškino, kaip senovės Izraelio Velykų - Paschos vakarienė bylojo apie žmogaus bejėgiškumą mirties akivaizdoje. Jis pabrėžė, jog gyvenimo kelionėje Dievas nepalieka mūsų vienų, bet suteikia apsaugą ir pagalbą. Izraelitus nuo mirties angelo apgynė nekalto avinėlio auka. Krikščionis nuo amžinosios mirties gina tikrojo Dievo Avinėlio Kristaus auka. Jo gelbstinčiu krauju žymime ne namų, bet savo kūno "staktas" kiekvieną kartą, kad darome kryžiaus ženklą, tariame Jo vardą, priimame Jo Kūną ir Kraują Eucharistijoje. Diakonas taip pat kvietė širdimis būti su Jėzumi ir apaštalais Paskutinės Vakarienės kambaryje, dėkoti už Eucharistijos ir tarnaujančiosios kunigystės dovaną, mokytis iš kojas plaunančio Jėzaus meilės pavyzdžio: „Atverkime savo širdies akis ir pamatykime, kaip mes esame prie vieno stalo Paskutinės Vakarienės kambaryje. Girdėkime Viešpaties maldą, kalbą ir supraskime, kokia tai yra brangi dovana Bažnyčiai“.

Visuotinėje maldoje Didžiojo ketvirtadienio vakarą melstasi už šventąją Bažnyčią, jos tarnus kunigus ir visus Kristaus mokinius, už suklupusius vyskupus ir diakonus, už tuos, kuriuos kankina vienatvė, liga, baimė.

Šv. Mišių metu buvo renkamos aukos vargstantiems ir stokojantiems.

Mišių metu giedojo parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“.

Šv. Mišių pabaigoje Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią. Nuo šio vakaro nutilo vargonai iki Šv. Velykų ryto.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021