Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

"24 valandos Viešpačiui" parapijoje (2021-03-13)

Paskelbta: 2021-03-13

 

Š. m. vasario 12 d. 8.00 val. Šventomis Mišiomis parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pradėjo popiežiaus Pranciškaus paskelbtą atgailos adoraciją „24 valandos Viešpačiui“. Adoracijos šūkis - „Jis atleidžia visas tavo nuodėmes“.


Evangelijos pagal Joną trečiojo skyriaus, 1-8 eilučių, komentaras gražiai įsiliejo į paskelbtos adoracijos temą. Į Rašto aiškintojo klausimą: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ (Mk 12, 28b), Jėzus atsakė: „Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis" (...). Antrasis: "Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo, didesnio už šiuo du“ (Mk 12, 30-31). Taigi, šie du įsakymai sudaro visą tikėjimo esmę, yra jo centras. Vadinasi, svarbiausias dalykas, kurio mes privalome išmokti gyvenimo kelyje, yra meilė, o ne paklusnumas nustatytoms taisyklėms ar sugebėjimas laikytis apeigų.

Tai patvirtino, sakydamas: „Savo kunigystės praktikoje susidūriau su žmonėmis, kurie stropiai lanko bažnyčią, daug meldžiasi, pasižymi daugeliu dorybių, tačiau jų sielos nesusilieja su Dievu, jie kupini pykčio ir nepasitenkinimo, todėl nesijaučia laimingi. Ilgą laiką tai buvo man mįslė. Pagaliau priėjau išvados, kad tai atsitinka dėl artimo meilės trūkumo. Meilės ir gailestingumo pavyzdį paliko Jėzus Kristus, kuris smerkė nuodėmę, bet ne žmogų.“

Po Šv. Mišių monsinjoras pravedė Kryžiaus kelio apmąstymą. Po to paskelbė 24 val. Švč. Sakramento  adoraciją, prieš tai pakviesdamas tikinčiuosius maldai ne tik už savo artimuosius, bet ir už tuos, kurie galbūt yra jus įžeidę, nemalonūs, atstumiantys. Tuo pačiu maldomis ir meditacijomis nuoširdžiai pasiruošti velykinei išpažinčiai, jei dar kuris nors dar to neatliko.

Per visą dieną ir naktį prie išstatyto Švč. Sakramento pavieniui ir grupelėmis tikintieji tylomis meditavo, meldėsi drauge, kalbėdami Rožinio maldą, Gailestingumo vainikėlį ir litanijas.

Vasario 13 d. 8.00 val. Šv. Mišiomis parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius užbaigė šią, 24 val. Viešpačiui,  adoraciją. Mišių pradžioje klebonas padėkojo tikintiesiems už ištvermę maldoje, ištikimybę Kristui ir meilę Jo Bažnyčiai.

Homilijoje klebonas kalbėjo apie Dievo meilę, Jo gailestingumą, primindamas Antroje Kronikų knygoje aprašytą žydų nepaklusnumą, maištą prieš Dievą, kurie net išniekino Jo šventovę. Tačiau Dievas iš meilės savo tautai, nuolat siuntė pranašus, kurie įspėdavo, kvietė atsisakyti nuodėmingo gyvenimo ir atsigręžti į savo Dievą. Tačiau judėjai nepakluso, „jie išjuokdavo Dievo pasiuntinius, nepaisydavo jo žodžio ir tyčiodavosi iš jo pranašų“ (2 Kron 36, 16). Nors užsirūstinęs Dievas buvo nubaudęs savo tautą, tačiau nenustojo rodyti jai meilės ir gailestingumo.

Kitą įvykį klebonas priminė iš Skaičių knygos, kai izraelitai eidami į Pažado žemę ėmė prieš Dievą ir Mozę murmėti: „Kodėl išvedei mus iš Egipto numirti dykumoje?“(Sk 21, 5). Tada Viešpats pasiuntė žmonėms ugningus žalčius. Jie gėlė žmones ir nuo to daug izraeliečių mirė“(Sk 21, 6). Tautai gailintis dėl savo nepasitenkinimo ir Mozei užtariant, Dievas eilinį kartą pasigaili tautos. Jis liepė Mozei: „Pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgęs į jį liks gyvas“(Sk 21, 8). Dievo meilės ir gailestingumo įrodymo viršūnė – savo mylimo Sūnaus atsiuntimas į nuodėmingą žmonijos pasaulį. Apie tai pats Jėzus pasakė: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“(Jn 3, 14-15), nes „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“(Jn 3, 16).

Taigi visada žvelgdami į mūsų Viešpatį ant kryžiaus, su pasitikėjimu atverkime savo širdis: pirmiausia - priimti Dievo meilę ir po to ją dalinti artimiesiems.

Monsinjoras homiliją baigė pop. Pranciškaus kvietimu: „Leiskime, kad Jėzų mus išgelbėti atsiuntusio Dievo meilė įeitų į mus, kad Jėzaus šviesa, Dvasios šviesa įžengtų į mus ir padėtų matyti dalykus Dievo šviesoje“.

Parapijos pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021