Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė atsisveikino su iškeliavusia pas Viešpatį Pastoracinės tarybos nare Rimute Lipšiene (2021-03-04)

Paskelbta: 2021-03-04

 

Vasario 28 d., sekmadienį, pasiekusi netikėta žinia dėl Rimutės Lipšienės mirties prislėgė visus. „O gal dar ne? Dar ji gyvens! Negali būti! “, - dėliojosi mintys galvoje.

Tačiau su liūdesiu ir malda ją pasitikome atkeliavusią urnoje į Kristaus Prisikėlimo baziliką. Ši netektis greitai apskriejo visą Kauną, pasklido po Lietuvą, už Atlanto.


Netekome Pastoracinės tarybos narės, parapijos spaudos atstovės, parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio “Senjorai” mylimos vadovės, mūsų bažnyčios istorijos žinovės, bazilikos ekskursijų vadovės, energingos, jautrios, visuomeniškos, gyvenimą ir žmones mylinčios moters, katalikės motinos, močiutės.


Kovo 3 d. nuo 16 val. su baltu gėlės žiedu rankose atsisveikinti su Rimute atėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus nariai, parapijos pastoracinės tarybos nariai, bendruomenė, senjorai, aktoriai, buvę kolegos ir visi ją pažinojusieji.

Į 18.00 val. šv. Mišias bazilikoje pasimelsti už a.a. R. Lipšienę pakvietė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


„Nuoširdžiai užjaučiame Rimutės dukrą Valdonę, jos šeimą, artimuosius, meldžiame visiems Dievo paguodos ir dvasios stiprybės. Mus taip netikėta, kad netekome mūsų Rimutės. Ji buvo parapijos senjorų dalis, visuomet sugebėjo kiekvieną išklausyti, patarti, paskatinti, nuraminti.

Monsinjoras kreipėsi į Rimutę, tarsi ji būtų šalia: „Miela Rima, jau rytoj ant kapų uždegtos žvakės išsklaidys niūrią tamsą ir baugščiai liepsnodamos apšvies ne tik artimųjų kapus, bet ir rimtimi bei susimąstymu pažymėtus mūsų visų veidus“.

Homilijoje klebonas pakvietė pamąstyti apie mirties prasmę, apie tai ką Bažnyčia nori pasakyti šią valandą Dievui ir žmonėms, išryškino žmogaus pasiruošimą amžinajam gyvenimui ir gaires kokias turime nubrėžti kiekvienas, kad laimėtume Dievo meilės amžinybę.

 "Mes esame gaivinami Jėzaus suteikta viltimi ir tikėjimu gyventi",  - baigė homiliją monsinjoras.


Pasibaigus šv. Mišioms mons. V. Grigaravičius ir vikaras kun. J. Grigonis atliko atsisveikinimo apeigas, o maestro D. Beinarytės atsisveikinimui sugiedota giesmė sujaudino iki širdis gelmių.

Po šv. Mišių parapijos klebonas pakvietė visus pabūti valandėlę kartu su Rimute, prisiminti ją, pasiklausyti liudijimų, pasižiūrėti nuotraukų.(išsamiau žiūrėti >>>)

Kovo 4 d. giesmes Rimai giedojo Sumos choro „In Vivo Dei“ maestro R. Baranauskas, savo atsiminimais dalijosi „Vakarinis Kaunas“ buvęs redaktorius A. Marčiulionis.


Parapijos klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito K. Kėvalo gautą  žinutę: "Dėkoju Gerajam Viešpačiui už Rimutės Lipšienės gyvenimo dovaną. Ji daugeliui žmonių savo širdies giedrumu ir entuziazmu kurti bendrystę tapo Viešpaties paguodos ženklu. Prisimenu ją visada džiaugsmingą, pilną idėjų ir gyvenimo dovanoti kitiems troškimo. Užuojauta visai Prisikėlimo  parapijos bendruomenei, pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" nariams, o ypač Rimutės dukrai Valdonei, jos šeimai ir artimiesiems. Gerasis Viešpats tepriima, mielą Rimutę, į savo Karalystės Džiaugsmą! Maldoje ir vienybėje su Jumis +Kėstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas".

Atsisveikinti su velione, gėlių puokšte nešinas, atvyko ir pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ dvasios vadovas, parapijos diakonas B. Ulevičius.


Atsisveikindami senjorai sakė: „Sunku susitaikyti su mintimis ir kalbėti apie mūsų vadovę būtuoju laiku. Sunku patikėti, kad daugiau gyvai nebematysime jos akių, negirdėsime jos balso. Apie išėjusius sakoma - šviesaus atminimo žmogus. Mūsų Rimutė iš tikrųjų bus šviesaus atminimo žmogus, mes ją visada prisiminsime ir melsimės už ją. Žiūrėk, Rimute, iš aukštybių į mus. Tavo palikimas mums yra tai, kad išeidama leidai suprasti, kad nieko nėra svarbiau nei gyventi.“


Pasibaigus išlydėjimo apeigoms, R. Lipšienės urna su palaikais, lydima parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus, buvo išlydėta į Girkalnio kapines, ten, kur ilsisi jos tėvai ir seneliai.

Ilsėkis ramybėje, Rimute,  kol Viešpats prikels mus  Amžinajam gyvenimui, nes Tu  juo tikėjai.

Atsisveikinimo šv. Mišių pakartojimą  galite stebėti : https://www.youtube.com/watch?v=3SrfOuDrSXY 


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021