Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišių malda paminėtos kun. Virgilijaus Dudonio pirmosios mirties metinės (2021-01-19)

Paskelbta: 2021-01-19


Sausio 19 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už parapijos rezidentą kun. Virgilijų Dudonį, kuris prieš vienerius metus iškeliavo į amžinybę nesulaukęs savo 50-ojo gimtadienio.


2020 m. sausio 23 d., jo laidotuvių dieną, šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Kauno I dekanato kunigai, svečiai kunigai iš kitų vyskupijų, kun. Virgilijaus kurso draugai kunigai, patarnavo Kauno I dekanato diakonai. Įdomus sutapimas, kad su kun. Virgilijumi atėjo atsisveikinti keturiasdešimt devynių kunigų procesija – juk kun. V. Dudoniui taip pat buvo 49-eri.

Tą dieną kunigo gedėjo pilnutėlė bažnyčia tikinčiųjų, prie kapo duobės ištarti padėkos žodžiai, deklamuotos kunigui sukurtos eilės. Atmintyje iki šios dienos išliko kun. Gintaro Bružo pasakyti paskutiniai atsisveikinimo žodžiai prie kapo duobės: „Melsk, kun. Virgilijau, būdamas pas Viešpatį, kad ir mes pasitikėtume Prisikėlimu taip, kaip tu, ir kad visi susitiktume amžinybėje.“

O štai šiandien dėl sugriežtintų karantino sąlygų prie altoriaus aukoti pirmųjų mirimo metinių šv. Mišių atėjo tik parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius – be kurso draugų, be pažįstamų, be kunigų, be parapijiečių…

Mons. V. Grigaravičius homilijoje, pakomentavęs kun. Virgilijaus žodžius: „Tikėjimo broliams ir seserims amžina žinutė – visada būsime kartu. Melsiu Aukščiausiojo visiems Šventosios Dvasios Gaivintojos Krikšto, kad grįžtų į Lietuvos Bažnyčią ir visą pasaulį Velykinis džiaugsmas“, pakvietė bendrai maldai su tikėjimu ir viltimi, kad kun. Virgilijus įžengė į Dievo mums paruoštą buveinę. (visą homiliją žr…>>>)

Nevystančios gėlės ir degančios žvakutės ant kun. Virgilijaus kapo liudija, kad parapijiečiai spėjo pamilti jauną, karštai mylintį ir liudijantį Kristų kunigą.

Amžinajį atilsį duok savo tarnui, Viešpatie!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021