Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėka Gyvojo rožinio draugijos nariams ir maldos intencijos 2021 metams (2020-12-31)

Paskelbta: 2020-12-31


Mieli Gyvojo rožinio draugijos nariai, Švč. Dievo Motinos, Mergelės Marijos mylėtojai, su Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi sveikiname jus sulaukus viltingo šv. Kalėdų džiaugsmo ir Naujųjų 2021 metų.

Dėkojame už jūsų nenutrūkstamą karštą užtarimo maldą, kuri šioje žemėje kurdama Dievo Karalystės ilgesį daro gyvenimą vaisingą. Trokštame, kad kitais metais į draugijos gretas įsitrauktų dar didesnis būrys uolių rožinio apaštalų, kurie, kontempliuodami Jėzaus gyvenimo slėpinius, garbintų Viešpatį ir užtariant M. Marijai melstų Lietuvai ir visam pasauliui taikos, ramybės, o mūsų širdis darytų atviromis Kristaus teikiamai dvasinio atsivėrimo bei atsivertimo malonei.

Kad galinga rožinio malda būtų kuo vieningesnė, stipresnė ir apimtų kuo daugiau gyvenimo sričių, kviečiame šiais metais kiekvieną mėnesį melstis ne tik Popiežiaus intencijomis, bet ir Kauno arkivyskupijos Gyvojo rožinio draugijos intencijomis, už kurių formuluotes esame dėkingi kun. Nerijui Pipirui, Šančių Šv. Kryžiaus parapijos Gyvojo rožinio draugijos dvasios vadovui.

Pirmą pateikiame Popiežiaus, o antrą – parapijos intenciją.

Sausis

1. Kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

2. Kad visi vieningai pasitikėdami Dievu, vieningai kurtume ateitį, pastatytą ant krikščioniškųjų vertybių pamato.

Vasaris

1. Melskimės už moteris – smurto aukas, kad visuomenė jas apgintų, o jų kančios būtų išgirstos ir pripažintos.

2. Tegul valstybės vadovai vykdo Dievo valią.

Kovas

1. Melskimės, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

2. Meldžiame, kad Kryžiaus meilė sunaikintų nuodėmės tamsybes.

Balandis

1.Melskimės už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.

2. Meldžiame, kad pasitikėtume Dievu taip, kaip Juo pasitikėjo Marija.

Gegužė

1. Melskimės, kad atsakingieji už finansus bendradarbiautų su vyriausybėmis reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jos pavojų.

2. Meldžiame, kad Šventąją Dievo Bažnyčią globotų, savo galinga malda užtartų šventasis Juozapas Darbininkas.

Birželis

1. Melskimės už jaunus žmones, kurie rengiasi Santuokai krikščionių bendruomenės remiami: tegul jie auga meilėje, būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs.

2. Meldžiame, kad niekuomet neprarastume vilties.

Liepa

1. Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai bei entuziastingai kurtume dialogą ir draugystę.

2. Melskime, kad mūsų šeimos, užtariamos Šeimų Karalienės, būtų Gyvybės kultūros židiniais.

Rugpjūtis

1. Melskimės už Bažnyčią, kad Ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje.

2. Meldžiame, kad išdrįstume kartu su Marija tiesti bendrystės tiltus tarp širdžių: kad melstumėmės už klystančius, lankytume ligonius, paguostume liūdinčius, patarnautume tiems, kam šiandien stinga jėgų, ryžto ar drąsos.

Rugsėjis

1. Melskimės, kad išdrįstume rinktis saikingą ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą, džiaugdamiesi jaunimu, kuris ryžtingai dėl to stengiasi.

2. Melskime, kad Mergelė Marija, apsireiškusi Šiluvoje, globotų mus, kuriančius pasitikėjimu ir atsidavimu Dievo valiai grįstą ateitį.

Spalis

1. Melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.

2. Melskime, kad Rožinio Karalienė užtartų mus kasdienybės kovose, kad mes, pastatę savo gyvenimą ant Evangelijos pamato, šią tiesą sugebėtume perduoti kitiems.

Lapkritis

1. Melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės sulauktų paramos ir šviesos, atveriančios gyvenimui. 2. Melskimės, pavesdami Aušros Vartų Gailestingumo Motinai kiekvieną žmogų, patiriantį išmėginimus ir negebantį suprasti, kad baigėsi vestuvių vynas.

Gruodis

1. Melskimės, kad išdrįstume būti ateities žmonėmis, laukiančiais Viešpaties.

Kristina Jasiulionienė, Kristaus Prisikėlimo parapijos Gyvojo rožinio koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021