Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė parapijoje (2020-06-14)

Paskelbta: 2020-06-15


Birželio 14 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji šventė Devintines. Iškilmė prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis. Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Pradėdamas šv. Mišias, klebonas kreipėsi į tikinčiuosius: "Šiandien, minint Gedulo ir vilties dieną, kai 1941 m. birželio 14-ąją buvo pradėti masiniai lietuvių areštai ir trėmimai į Sibirą, melskimės už visus tremtinius". Jis taip pat pakvietė melstis ir už buvusį parapijos kun. kan. Juozą Gražulį, prieš 10 metų iškeliavusį pas Viešpatį.

Po šv. Mišių buvo einama iškilminga Eucharistinė procesija su kryžiumi ir veliavomis priešakyje, giedant chorui.


Procesija keturis kartus sustojo prie papuoštų altorėlių. Pastačius ant jų monstranciją su Švč. Sakramentu ir jį pasmilkius, buvo skaitomos keturių Evangelijų ištraukos  su trumpu klebono mąstymu.


Pirmoje stotelėje parapijos klebonas mons. Vytautas kvietė pasiklausyti garsiuosius Kalno pamokslo palaiminimus iš Evangelijos pagal Matą (Mt 5,1-12a). Savo mąstyme klebonas kalbėjo, kad popiežius Paulius VI apie juos pasakė: „Kas negirdėjo šių palaiminimų, tas nepripažįsta Evangelijos. Kas jų neapmąstė, tas nepažįsta Kristaus.“ Monsinjoras retoriškai klausė tikinčiųjų, ką reikėtų daryti, kad būtume laimingi, kartu pateikdamas atsakymą: „Tereikia tik stengtis įgyvendinti šiuos palaiminimus savo elgesiu kasdieniniame gyvenime ir po truputį imsite jausti tikrąją laimę“.


Antrojoje stotelėje išgirdome ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų (Mk 8,1-9), kuri pristato Jėzų – nežemiškų galių valdytoją – stebukladarį. Mąstyme nuskamba žodžiai: „Gaila man minios“. „Duonos padauginimo stebuklu Kristus kreipiasi į mus, kad mes būtume dosnūs gailestingumo ir teiktume žmonėms tiesos ir gyvybės duonos“, - baigė mąstymą monsinjoras.

Trečiojoje stotelėje buvo skaitoma ištrauka iš Evangelijos pagal Luką (Lk 22,14-20), kuri pateikia žinią apie Kristų – Eucharistijos įsteigėją. Klebonas mąstyme kalba apie pasotinantį tikrą maistą, kurį duoda Jėzus, cituodamas pop. Pranciškaus žodžius: „Žmogus jaučia ne tik fizinį alkį, bet ir kitokį alkį, kurio neįmanoma numalšinti paprastu maistu, - tai gyvenimo, meilės, amžinybės alkis". Tikintiesiems buvo užduotas klausimas: „O aš prie kurio stalo noriu pasisotinti? Ar noriu valgyti prie Viešpaties stalo?“


Ketvirtojoje stotelėje skaitoma ištrauka iš Evangelijos pagal Joną (Jn 15,4-14) apie Paskutinės vakarienės metu Jėzaus kalbėtus žodžius mokiniams: "Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu". Procesijos dalyvius klebonas kvietė pamąstyti: „Kodėl žmonių meilė yra kelias į Dievą? "

Grįžus prie didžiojo altoriaus, sugiedojus Jėzaus Širdies litaniją, parapijos klebonas palaimino Švenčiausiuoju Sakramentu visus procesijos dalyvius.


Nors bazilikoje privalėjome naudoti apsaugines kaukes, tačiau šventinė nuotaika buvo pakili. Pasisėmę Gyvybės Duonos, mąstydami įstrigusias mintis ir nešdamiesi Kristų savo širdyse, skubėjome namo pietauti.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021