Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už Tėvynę Lietuvą (2020-02-16)

Paskelbta: 2020-02-17


Vasario 16-osios aktas įkūnijo slapčiausius tautos lūkesčius ir karščiausius troškimus turėti savą nepriklausomą valstybę. Lietuvos simboliu – Trispalve – džiaugiasi Dangus ir Žemė.

Pasidžiaugti ir švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo 102-ųjų metinių tradiciškai rinkomės į Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką. Į šv. Mišias padėkoti Viešpačiui už Lietuvos laisvę, prašyti Dievo pagalbos išlaikant šią brangią dovaną mūsų dienomis, melstis už mūsų tautą rinkosi šeimos, jaunimas, senjorai, bendruomenės nariai, Kauno m. savivaldybės, Aukštųjų mokyklų, įvairių organizacijų atstovai, nešini vėliavomis.

10.00 val. iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir vikaras kun. Julius Grigonis, patarnavo Kunigų seminarijos klierikai.

Dievo Žodį skelbė mons. V. Grigaravičius.


Homilijoje Ganytojas sakė: "Nors šiandien ir susiduriame su įvairiais iššūkiais, tačiau pagrindinis klausimas išlieka tas pats. Turime patys valdytis. Negalime svarstyti ir galvoti kaip tas kaimietis: „gal ruselis, o gal vokietukas mus valdys...“ Turime patys valdytis. Nieko nėra liūdniau už vergą, bučiuojantį savo grandines, už žmogų, pasiliekantį blogų įpročių nelaisvėje. Tas, kuris nėra savęs paties šeimininkas, nėra laisvas. Tad šią iškilmingą ir jaudinančią dieną dėkokime mus išlaisvinančiam Dievui už Tėvynės laisvę ir melskime malonės, kad kuo daugiau mūsų tėvynainių gyventų Dievo vaikų laisvėje." (Visą homiliją skaityti >>>)


Parapijos bendruomenės nariai, jungdamiesi į liturgiją, skaitė skaitinius, išsakė tikinčiųjų maldavimus bendruomeninėje maldoje, dalyvavo atnašų liturgijoje.

Giesmėmis ir atsakais į liturgijos apeigas jungėsi bazilikos mišrus choras „In Vivo Dei“, vadovaujamas R. Baranausko.


Pasibaigus šv. Mišioms vyskupas padėkojo 40 val. Švč. Sakramento adoracijos organizatoriams – Marijos radijui, Kristaus Prisikėlimo parapijai, Šeimų bendruomenei, sakydamas: „Mes tuo parodėme, kad Lietuvą kuriame ne tik dirbdami, aukodamiesi, bet ir melsdamiesi.

Dėkoju visiems, kurie atėjo, meldėsi ir prašė Lietuvai tos tikros laisvės, kad mes visų pirma patys save valdytume, tuomet gebėsime valstybę valdyti ir laisvą bei nepriklausomą išlaikyti.“

Po vyskupo palaiminimo Vasario 16 -osios iškilmę vainikavo giedamas Lietuvos Respublikos himnas.


Po Mišių studentų, moksleivių ir visuomeninių organizacijų eisena su vėliavų jūra leidosi į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.

                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021