Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutuoktinių maldos vakaras (2020-02-15)

Paskelbta: 2020-02-17


Vasario 15 d. pavakare parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su jaunų šeimų koordinatore seserimi Ramute Budvytyte SSC pakvietė sutuoktinius į Maldos vakarą.


Prieš šv. Mišias sutuoktiniai, nešdami žvakutes prie altoriaus, prašė, kad Šventoji Dvasia pripildytų jų gyvenimą dieviška meile, tikėjimu ir ramybe.


Monsinjoras, sveikindamas susirinkusias šeimas ir dėkodamas joms už atvykimą, pasidžiaugė, kad ši tradicija parapijoje tęsiasi jau keletą metų. Jis kvietė dėkoti Dievui už sutuoktinių meilę ir prašyti Viešpaties palaimos tolesniame jų vedybinio gyvenimo kelyje. "Jūs, esantys santuokoje, turite vienas kitą palaikyti, tada šeimoje vyraus santarvė, ramybė. Tai labai svarbu“, - sakė monsinjoras.


Po to savo liudijimu pasidalijo Alina, kuri, negalėdama vaikščioti, kiekvieną dieną meldėsi ir prašė Dievo pasveikti, - ir štai ji šiandien laiminga ir gali vaikščioti.


18 val. šv. Mišias aukojo kun. Julius Grigonis.  Po Evangelijos klebonas sutuoktinius pakvietė į bazilikos vidurį ir, susikibusius rankomis, kartu su kun. Juliumi palaimino, uždėdami kiekvienai porai rankas ant galvų. Šv. Mišių metu giedojo parapijos jaunos šeimos.


Parapijos šeimos, dalyvaudamos šv. Mišių liturgijoje, skaitė skaitinius, nešė atnašas: medų - kaip padėką Viešpačiui, druską, kad visuose gyvenimo sunkumuose juos lydėtų Kristaus stiprybė ir jėga, duoną ir vyną, kad prisikėlęs Kristus gyventų mumyse.

Pasibaigus šv. Mišioms  sesuo Ramutė Budvytytė pakvietė jaunas šeimas į agapę konferencijų salėje.

                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021