Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

40 val. Švč. Sakramento adoracija minint Vasario 16-ąją (2020-02-15)

Paskelbta: 2020-02-17


 Vasario 14 d., penktadienį,  18.00 val. šv. Mišiomis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo 40 val. Švč. Sakramento adoracija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 102-sioms metinėms paminėti.


Šia proga Švč. Sakramento adoracija mūsų bazilikoje vyksta jau keletą metų parapijos klebono V. Grigaravičiaus iniciatyva, pritariant parapijos Šeimų bendruomenei ir Marijos radijo darbuotojams bei savanoriams. Visą savaitę Marijos radijas kvietė visus Lietuvos žmones, o ypač kauniečius, atvykti į bazilikoje vyksiančią adoraciją ir kartu  dėkoti Dievui už Lietuvos laisvę, melstis už šeimas bei jaunimą.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos kun. V. Lenktaitis, koncelebravo parapijos kun. G. Blužas OFS ir Marijos radijo direktorius kun. S. Bužauskas.


Kun. V. Lenktaitis homilijoje kalbėjo: „Šiandien Bažnyčia kviečia melstis už už šventuosius Kirilą ir Metodijų bei už vyskupą šv. Valentiną, kurio rūpestis buvo, kad visi pažintų Dievo meilę ir kad ši meilė būtų kiekvienoje šeimoje, kiekvienoje širdelėje“.

Kunigas priminė, kokia brangi kiekvienam lietuviui yra Vasario 16-oji, kai 1918 m. buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas, kad tikėjimas, maldos bei laisvės troškimas lydėjo ir palaikė tėvynainius per okupaciją, tremtis, lagerius.

„Dėkokime Dievui už Lietuvos laisvę ir nešiokime meilę Lietuvai, dėl kurios pasiaukojo tėvai ir seneliai”, – baigė homiliją kun. Virginijus.


Po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento suklupo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, kun. G. Blužas, kun. S. Bužauskas, Sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. V. Sikorskas.

„Pradedame Švč. Sakramento adoraciją, kuri tęsis net iki sekmadienio ryto. Tai yra proga prisiglausti prie Kristaus, pasijusti paliestam Jo širdies, Jo begalinės meilės. Nuoširdžia malda dėkokime už Vasario 16-ąją, kad lietuviai mylėtų Tėvynę, kaip Jėzus mylėjo savąją. Tegul šv. Valentinas uždega mūsų šeimas meilei. Visi Lietuvos kankiniai, melskitės už mus ir mums brangią Lietuvą!“, – kvietė tikinčiuosius parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

 Kun. V. Sikorskas Rožinio maldą skyrė, kaip padėką už Lietuvos laisvę.

40 valandų trukusioje adoracijoje dalyvavo Kauno I dekanato atstovai, Kauno kunigų seminarijos klierikai su rektoriumi kun. R. Norkumi, Marijos radijo savanoriai, parapijos institucijų nariai, ses. vienuolės, parapijos bendruomenės nariai, tikintieji,  kurie norėjo pabūti artumoje su Jėzumi, pagarbinti Viešpatį Švč. Sakramente ir padėkoti Jam už laisvės dovaną.

Per Marijos radiją dvi naktis nuo 22.00 valandos iki 7.00 val. buvo transliuojami dvasininkų  mąstymai, Rožinio maldos, Gailestingumo vainikėlio malda, skambėjo Dievo Žodis,  giesmės.

Nuoširdžiai dėkojame už mąstymus, Dievo Žodžio perteikimą kunigams: kun. G. Blužui OFS, kun. N. Pipirui, kun. J. Grigoniui, kun. br. V. Paurai, kun. R. Norkui, kun. R. Šumbriauskiui, kun. V.Tamašauskui OFM, klierikui marijonui Jonui.


Ačiū sakome  adoracijos metu giedojusiems ir grojusiems: Povilui Padleckui, Ramūnui Baranauskui, vyrų kvartetui "In corpore", Kauno kunigų seminarijos klierikams, Ritai Preikšaitei, Tomui Ladigai, Juliui Šidlauskui, giesmininkams iš choro "Laetare", ses. Pranciškai Bubelytei, Mišriam jaunimo chorui "Exaudi", Vitai Liaudanskaitei - Vaitkevičienei, Mindaugui Zimkui, Paulei Gudinaitei, KAJC bendruomenės atstovams, Mindaugui Giedraičiui ir R. Kurklinskui.

Tikimės, kad ši šventinė Švč. Sakramento adoracija palietė kiekvieno jos dalyvio širdį...

                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021