Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasaulinė ligonių diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2020-02-12)

Paskelbta: 2020-02-12


Vasario 11-ąją visuotinė Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos pasirodymus Lurde ir Pasaulinę ligonių dieną, kuri pradėta švęsti šv. Jono Pauliaus II iniciatyva. Šios 28-osios Pasaulinės ligonių dienos šūkis – „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28).

Popiežius Pranciškus savo žinioje rašo : „28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga Jėzus kviečia ligonius, prislėgtuosius ir vargšus, kurie supranta, kad jie visiškai priklauso nuo Dievo ir kad jiems, išbandymų naštos sužeistiems, reikia išgydymo. Žmonėms, nerimaujantiems dėl savo trapumo, kančios ar silpnumo, Jėzus Kristus neprimeta įstatymų, bet dovanoja savo gailestingumą, savo asmens atnaujinančią galią. Jėzus žvelgia į sužeistą žmoniją. Jis turi skvarbias akis, kuriomis įžvelgia žmogaus gelmę. Jo žvilgsnis abejingai nebėgioja, bet yra sutelktas, apima visą žmogų, kiekvieną priima atsižvelgdamas į jo sveikatos būklę, nė vieno neatmeta, visus kviečia įžengti į Jo gyvenimą ir patirti švelnumą“ (iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2020 m. Pasaulinei ligonių dienai >>>).


Atsiliepdami į Popiežiaus raginimą, vasario 11 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigai šv. Mišių metu priminė tikintiesiems Ligonių patepimo sakramento teikimo esmę.

„Tai nėra palaiminimas, kuris teikiamas visiems žmonėms. Ligonio patepimo sakramentas teikiamas katalikams, kurie serga, kurie yra išsekinti senatvės ar kurie miršta. Sakramentas gali būti teikiamas ne tik prieš mirtį, bet prašant sveikatos sergant fizine ar protine liga. Kiekvienas, priimdamas šį sakramentą, turi būti pasiruošęs (atlikęs išpažintį) ir turi savęs paklausti: „Ar aš tikrai sergu? Aš aš tikrai prašau Jėzaus išgijimo?“ – aiškino kun. Gintaras Blužas.


Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kvietė pamąstyti, ką reiškia žmogui sveikata, darna su savimi, supančiu pasauliu, ir atkreipti dėmesį, kad mūsų visuomenė būtų pakantesnė žmonėms, ypač sunkiai sergantiems, patiriantiems negalią. Ar nereikėtų mums dažniau susimąstyti, kiek daug priklauso nuo mūsų pačių, kad mes turime pasirinkimo laisvę, kaip gyventi. O jeigu gyvenime atsitinka tokia nelaimė, kaip sunkios ligos atėjimas į namus, nereiktų pamiršti vilties, užuojautos ir supratimo, reikėtų stengtis ieškoti stiprybės savyje. Ligonio artimieji turi rasti stiprybės savyje ir suteikti jos ligoniui, kad jis galėtų neprarasti vilties, galvoti apie jau nugyventą gyvenimą, patirtas neužmirštamas laimės akimirkas ir iš naujo jomis pasidžiaugti, nieko neteisti ir nekaltinti. Ligonis visada turi žinoti, kad jis ne vienas, kad yra žmonių, kurie jį myli ir palaiko. Nepamirškime to sakyti savo artimiesiems. Tik atjauta, tikėjimas ir meilė padės ištverti sunkios ligos atnešamą skausmą, neprarasti vilties.


Šv. Mišių metu Ligonių patepimo sakramentas buvo suteiktas daugeliui įvairią negalią patiriančių ligonių, kad Dievo paguoda, ramybė, pasitikėjimas Juo ir drąsa padėtų krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus, kad tikėjimo dvasia sustiprinti būtų pasirengę amžinajam gyvenimui, kurio trokšta krikščionis.

Šios Pasaulinės ligonių dienos proga parapijos Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir savanoriai vasario 9 d., sekmadienį, po šv. Mišių visus vaišino arbata ir kvietė už auką įsigyti jų pagamintus rožinius ir tokiu būdu paremti Pagalbos namuose tarnybos veiklas (buvo surinkta 150 eurų).


Per metus į parapijos Pagalbos namuose tarnybą vidutiniškai kreipiasi apie 150 – 200 žmonių, kuriems patiems arba sunkiai sergantiems jų artimiesiems reikalinga slaugos ir sielovados pagalba namuose. Neskaičiuojant konsultacijų telefonu, praktinė konsultavimo, informavimo, socialinių paslaugų namuose pagalba per metus suteikiama beveik 120 ligonių ir jų artimųjų. Greta to, nuolat organizuojami slaugos mokymai „Gailestingai veik“ ligonių artimiesiems. Tarnybos darbuotojai ir savanoriai lanko nepasiturinčius senus, sergančius ar vienišus žmones jų namuose, juos slaugo, padeda apsirūpinti vaistais ir būtiniausiais maisto produktais, patekti pas gydytoją, apsilankyti bažnyčioje ar pasikviesti kunigą į namus. Apie tai, kokios pagalbos reikia, nusprendžiama kartu su žmogumi arba jo namiškiais, atsižvelgiant į individualią situaciją.


Kristaus Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai bei savanoriai džiaugiasi, kad gali padėti nelaimės ištiktam, kenčiančiam žmogui. Kiekvieną dieną jie skuba pas savo “ligoniukus“ pasidalyti meile, rūpesčiais, džiaugsmais. Parapijos raštinėje dažnai sulaukiame telefono skambučių, kai iš visos širdies tariami padėkos žodžiai šiems žmonėms: „Ačiū Jums, kad galėjote padėti“.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021