Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Parapijos "In Vivo Dei" choras Kristaus Karaliaus iškilmėje Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (2019-11-25)

Paskelbta: 2019-11-25


Lapkričio 24 d., švenčiant Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, šventę, Plungės dekano, Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Vytauto Gedvainio kvietimu Kristaus Prisikėlimo parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“ apsilankė vienoje didžiausių Lietuvos bažnyčių, esančią Žemaitijoje prie Babrungo upės.

Jau keletą metų vyksta nuoširdus bendravimas ne tik tarp dekanų, parapijų klebonų mons. Vytauto Grigaravičiaus ir kun. Vytauto Gedvainio, bet ir tarp parapijų Sumos chorų.

Iškilmė prasidėjo Švč. Sakramento pagarbinimu, Jėzaus Širdies litanija ir himnu „Tave, Dieve, garbiname“.


Šv. Mišių pradžioje Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. V. Gedvainis pasveikino tikinčiuosius su Kristaus Karaliaus švente, sakydamas: „Turėtume įsivaizduoti mūsų Valdovą, išpuoštą gražiais aukso rūbais, kaip karaliai, vyskupai, deja, pakeliam akis, o mūsų Valdovas - prikaltas ant kryžiaus, vyksta įžeidinėjimai, pasityčiojimai...“


Klebonas pristatė parapijiečiams mons. Vytautą Grigaravičių, pasidalijo prisiminimais, kaip grįžęs iš Kanados buvo prisiglaudęs Kristaus Prisikėlimo parapijoje, kaip kartu meldėsi ir bendravo su parapijiečiais. Jis padėkojo mons. Vytautui ir pakvietė skambiu giedojimu džiaugsmingai garbinti Viešpatį.

Mon. V. Grigaravičius, vadovavęs šv. Mišių liturgijai, kalbėjo: „Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus šventę, baigiasi bažnytiniai metai, dėkokime Viešpačiui už praėjusius metus ir prašykime Dievo malonės kitiems metams.“ Klebonas kvietė melstis už šios bažnyčios bendruomenę, rėmėjus, vargstančius ir už naujus pašaukimus.


Homilijoje mons. Vytautas iškėlė klausimą pamąstymui, kaip mes atsiliepiame į Jėzaus meilę, ar mūsų meilė yra tokia didelė artimajam ir kokia liepsnoja meile Kristaus širdis mums?

Šv. Mišių pabaigoje jungtinis choras sugiedojo giesmę šv. Cicilijos garbei.


Po šv. Mišių parapijos klebono kun. V. Gedvainio buvome pakviesti iškilmingiems pietums. Nuoširdus bendravimas, pasisakymai, sveikinimai, padėkos ir, žinoma, dainos, ne tik lietuviškai, bet ir žemaitiškai.


Ir dar viena kun. V. Gedvainio ir choristų dovana svečiams - M. Oginskio dvaro rūmai, kuriuose 1994 m. įkurtas Žemaičių dailės muziejus.


Pasitikęs prie rūmų muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, kaip tikriems rūmų svečiams atvėręs menės duris, pristatė fondų saugotoją Danutę Einikienę, kuri nuoširdžiai pasakojo apie muziejuje puoselėjamos Oginskių dvaro tradicijas.


„Po šituo stogu viešėt patogu: čia kožnas žodis širdį parodys, čia tikras žodis per lūpas girdis, čia kožnam darbe gaun Dievas garbę, tarnai dorybę, vargšai šviesybę, alkani maistą..." - apie dvarą rašė vysk. A.Baranauskas.


Paskutinis mūsų viešnagės tikslas, nors jau sutemo, buvo Lurdo grota su Švč. M. Marijos skulptūra. Tai paskutinio Plungės valdytojo Mykolo Mikalojaus Oginskio žmonos Marijos Skuževskos-Oginskienės dovana Plungės gyventojams.


Sovietmečiu Plungės Lurdas buvo sunaikintas, Švč. M. Marijos statula ištepliota ir įmesta į Babrungą. Ją radę žmonės atnešė į bažnyčią. Atstatytas Plungės Lurdas su Švč. M. Marijos skulptūros kopija 1990 m. spalio 20 dieną buvo iškilmingai pašventintas.

Prie Lurdo Marijos sugiedoję Č. Sasnausko „Marija, Marija“, atsisveikinome tardami: „Iki pasimatymo!“


Dėkojame Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. Vytautui  Gedvainiui, M. Oginskio meno mokyklos mokytojai bei bažnyčios Sumos choro vargonininkei Irenai Bakanauskienei, Žemaičių dailės muziejaus direktoriui Alvidui Bakanauskui, Danutei Einikienei, Stepui Bidvai, choristams ir visiems tikintiesiems už nuoširdų priėmimą, už atgaivą sielai. 

Telaimina Jus Dievas ir globoja Švenčiausioji Mergelė Marija!


                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021