Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos klebono padėka Sumos choro senjorams (2019-11-17)

Paskelbta: 2019-11-18


Tegul gieda jūsų balsas, tegul gieda jūsų gyvenimas, tegul gieda jūsų darbai. ( Šv. Augustinas) 

Per giesmę perteikiamos tikėjimo tiesos, paguodžiamas žmogus, siela gydoma švelniu jos prisilietimu. Giedodamas ar klausydamasis giesmės žmogus susimąsto apie gyvenimą, tikėjimą, amžinybę.

Artėjant šv. Cecilijos šventei parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius sukvietė visus garbaus amžiaus sulaukusius choristus, giedojusius Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir bazilikoje, į Padėkos šv. Mišias.


Meilė bažnytinei sakralinei muzikai subrandino gražų, veiklų chorą, kuris ilgus metus šv. Mišių bei šventinių renginių metu džiugino pačius choristus ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, o vėliau ir bazilikos, lankytojus. Keitėsi vargonininkai, o choristai - ne.

Šv. Augustinas pasakė: „Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi“. Giesmė ir malda senjorus choristus lydėjo pačiais sunkiausiais gyvenimo momentais, istorijos vingiai nepagailėjo karčių išbandymų. Jų kruopštus darbas repeticijų metu, kantrybė, atsakingumas ir meilė giedojimui yra pavyzdys jaunosios kartos giesmininkams. Džiugios akimirkos suteikė impulsą, paskatinimą, kad giedojimas bažnytiniame chore nėra pasenusi vertybė.


Choras yra tarsi bažnyčios skambantis veidas, jis - Dievo namų puošmena. Kiekvieną sekmadienį ištisus dešimtmečius choristai skubėdavo į bažnyčią, tai buvo didelis įsipareigojimas, pasiaukojanti tarnystė. Tačiau ateina laikas, kai supranti, kad ir jėgos nebe tos, ir balsas nebe tas...

Monsinjoras, atsidėkodamas už bažnytinės chorinės muzikos tradicijų puoselėjimą ir ilgametį giedojimą, įteikė padėkas šiems choristams: Aldonai Kukštienei (giedojusiai 22 metus), Birutei Ivanauskienei (21 metus), Danguolei Skirienei (17 metų), Genovaitei Ryselienei (per 30 metų), Jadvygai Dabužinskienei (25 metus), Nijolei Rimšienei (23 metus), Stasei Bartaškienei (13 metų), Teresei Jasiliūnienei (per 30 metų), Valdui Azaravičiui (30 metų), Irenai Martinkaitienei (10 metų), Dženai Matanauskienei (15 metų), Genovaitei Indrienei, Inai Bartaškienei, Janinai Liaugaudienei, Marytei Vilkaitei (25 metus), Modestai Lapašinskienei ir Reginai Budrienei.


Mielieji, jūs daug metų paskyrėte šiai parapijai, laimėj ir nelaimėj visada buvote kartu, tad neužmirškite, kad čia visada yra jūsų antrieji namai.

Iš visos širdies dėkojame, linkime gausios sveikatos, ramybės, palaimingos vilties. Telydi, tesaugo, tegloboja Jus visagalis Dievas ir šv. Cecilija!

                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021