Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ypatingasis misijų mėnesis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2019-10-28)

Paskelbta: 2019-10-21


Minint popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško „Maximum illud” apie katalikų misijų atnaujinimą šimtmečio sukaktį, popiežius Pranciškus šių metų spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, kurio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“.

Atsiliepdama į Šventojo Tėvo kvietimą ir Lietuvos vyskupų raginimą, Kristaus Prisikėlimo parapija liudijimais, malda bei parama skleidė žinią tikintiesiems apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir diakonas Benas Ulevičius kiekvieną sekmadienį prieš šv. Mišias vedė katechezes, skirtas Misijų temai. Klebonas dar rugsėjo mėnesį  tikinčiuosius supažindino su šventais misionieriais – šv. Pranciškumi Asyžiečiu, šv. Pranciškumi Ksaveru, misijų globėja Šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese, pal. arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu, kurių Dievui pašvęstas gyvenimas liudijo ištikimybę Evangelijai, tarnavimą Bažnyčiai, artimo meilę ir rūpinimąsi tikėjimo skleidimu – misijomis.

Diakonas Benas katechezėse kalbėjo apie Evangelijos skelbimo svarbą, supažindino su veiksmingiausiais evangelizacijos būdais, skelbiant Gerąją Naujieną.

Kiekvieną spalio vakarą po Eucharistijos šventimo (sekmadieniais – prieš Sumą) tikintieji, vadovaujami kunigų, meldžiasi Rožinio malda, skirdami ją taip pat už misijas bei misionierius. Apie misijas, jų svarbą buvo kalbėta ir parapijos grupelėse.

Spalio 1 d. parapijos Gyvojo rožinio draugijos nariai nuvyko į Kaišiadorių katedrą, kur iškilmingomis šv. Mišiomis Lietuvos vyskupai pradėjo šį Ypatingąjį misijų mėnesį.

Šeimų bendruomenėje viešėjo svečiai kunigai redemptoristai Rastislav Dluhy ir Peter Hertel, kurie iš savo asmeninės patirties dalijosi liudijimais apie misijas, pasakojo apie savo misionierišką patirtį darbuojantis Bratislavos – Prahos provincijoje.

Parapijos jaunos šeimos įsijungė į Misijų dienas Kauno arkikatedroje.

Šį ypatingąjį misijų  mėnesį, į Kauno arkivyskupijos programą, skirta vaikams, jaunimui, maldos grupėms, venuolijoms, kitoms bendruomenėms, įsijungė ir Kauno“Saulės“ gimnazijos moksleiviai ir mokytojai. Misijų tema buvo diskutuojama dorinio ugdymo pamokose, kaip mes, krikščionys, kurie esame kviečiami būti Viešpaties misionieriais, galėtume veiksmingai atsiliepti į Popiežiaus kvietimą ir siuntimą misijai ten, kur esame šiuo metu.


Spalio 11d. gimnazijos moksleiviai ir juos lydintys dorinio ugdymo mokytojai, dalyvavo programoje 15-18 metų jaunimui: "Dievas neįsivaizduoja dangaus be tavęs." Moksleiviai dalyvavo susitikime Kauno arkikatedroje, kur jungėsi bendroje maldoje, klausėsi liudijimų, dalyvavo įvairiose veiklose: lankėsi kunigų seminarijoje, piligrimų centre, dalyvavo Jaunimo centre vykusiame protmūšyje.

Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ popietėje su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanu, diakonu Benu Ulevičiumi buvo kalbama apie misionieriškumo dvasią, apie tai, kad kiekvienas gali tapti misionieriumi savo aplinkoje, savo bendruomenėje.


Parapijos kunigai V. Dudonis ir G. Blužas spalio 13 d. šventė Ypatingą Marijos dieną Šiluvoje.

Šiluvos M. Marijos draugijos nariai išklausė diakono Beno Ulevičiaus katechezę apie misijinės sielovados pokyčius.Spalio 20 d., sekmadienį, Pasaulinę misijų dieną, visi tikintieji ne tik malda, bet ir pinigine auka galėjo padėti jaunoms stokojančioms bažnyčioms visame pasaulyje. Per 11 val. šv. Mišias homilijoje parapijos diakonas Benas Ulevičius kalbėjo apie karštą maldą širdyse ir kelionę Dievo artumo link.


Būkime misionieriais kasdien, liudykime ir gyvenkime krikščionišką gyvenimą, dalykimės Gerąja Naujiena, nebijokime atverti duris Kristui! „Tu visuomet esi misija: kiekvienas pakrikštytasis ir pakrikštytoji yra misija.... Kiekvienas iš mūsų esame misija, nes esame Dievo meilės vaisius“ (iš Popiežiaus žinios Misijų sekmadieniui, plg. Ef 1, 3–6).

Spalio 27 diena - šis sekmadienis  ypatingas. Tai Misijų sekmadienis, vainikuojantis Misijų mėnesio pabaigą.

Misijų sekmadienio 11.00 val. šv. Mišios, kurioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, prasidėjo procesija link altoriaus. Skambant vargonams, paskui nešamą kryžių, ėjo jaunos šeimos su vaikučiais.

Monsinjoras pakvietė visus vaikus susiburti aplink altorių ir klausytis Dievo Žodžio.


Vėliau parapijos klebonas kreipėsi į tikinčiuosius: „Ką jūs nuveikėte per šį Misijų mėnesį?“ Kiekvienas esame misijonierius, misijonieriauti turite pradėti nuo savęs. Ir pakvietė kiekvieną iš mūsų skleisti Dievo meilę šeimoje, darbovietėje, savo aplinkoje.

Neškime Dievo Žinią, nes esame pakrikštyti ir siunčiami!

Katalikai.lt savo svetainėje kviečia skaityti visą informaciją susijusią su misijomis, skleidžia žinią apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje, – svetainėje: misijos.katalikai.lt                                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021