Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bendruomenė meldėsi už naująjį Lietuvos kardinolą S. Tamkevičių (2019-10-20)

Paskelbta: 2019-10-20


Spalio 5-ąją Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus vadovavo kardinolų konsistorijai ir apeigoms, kurių metu trylikai ganytojų, tarp jų ir Kauno arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui SJ, buvo įteiktos kardinoliškos insignijos.


Spalio 19 dieną, šeštadienį, į Kauno arkikatedrą baziliką dėkoti Dievui ir melstis už naująjį Lietuvos kardinolą Sigitą Tamkevičių atvyko ne tik mūsų parapijos bendruomenės nariai, bet ir gausus būrys garbingų sveikintojų: apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Rajičius, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai, vyskupai iš Baltarusijos, Latvijos, kunigai, įvairių kongregacijų pašvęstojo gyvenimo seserys, Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas metropolitas Inokentijus, evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio atstovas, LR Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, prezidentas Valdas Adamkus, Vyriausybės atstovai, tikintieji.


Prie Kauno arkikatedros bazilikos durų atvykusį kardinolą pasitiko kunigai ir Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius A.Jurevičius su relikvija.

13.00 val. buvo aukojamos J. E. kardinolo Sigito Tamkevičiaus padėkos šv. Mišios, kurioms vadovavo pats kardinolas.


Šv. Mišių pradžioje buvo perskaityta popiežiaus Pranciškaus bulė, kuria S. Tamkevičius skiriamas kardinolu (skaityti  >>>)

„Dievo žodis šiandien kviečia taip pat apmąstyti, kad gyvenimo kelionėje reikia vadovautis ne pasaulio ir ne savo išmintimi, bet leisti Šventajai Dvasiai vesti mus visais, kartais ir nelengvais, šio gyvenimo keliais. Jėzus užtikrino, kad Šventoji Dvasia reikiamu metu įkvėps, kaip reikės kalbėti ir elgtis: "Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti (Lk 12, 11–12), - savo homilijoje kalbėjo kardinolas. - Visus savo draugus, bičiulius ir bendros dvasios vyrus bei moteris prašau palydėti mano tarnystę malda. Neprašykite Viešpaties man ilgo gyvenimo, bet prašykite ištikimybės Šventosios Dvasios vedimui.“(skaityti >>>)


Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji prisimena, kai 2004 m. gruodžio 26 d. vyko Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios dedikacijos iškilmė aukojant šv. Mišias už mūsų brangią Tėvynę Lietuvą ir jos žmonių ateitį, tada tuometinis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ kalbėjo: „Manęs dažnai klausdavo, ką reikš Kaunui Prisikėlimo bažnyčia? Visuomet patikslindavau: ne Kaunui, bet Lietuvai. Iš tikrųjų, kuo Lietuvai bus svarbi ši Prisikėlimo šventovė? Ji bus pats reikšmingiausias ženklas - simbolis, kuris kalbės apie Lietuvos prisikėlimą laisvam gyvenimui po dviejų ilgų okupacijų, bandžiusių užgniaužti lietuvių kalbą, sunaikinusių šimtus tūkstančių geriausių jos vaikų, bet nepajėgusių palaužti lietuvio dvasios. Prisikėlimo bažnyčia primins, kad laisvei pabudęs lietuvis gyvenimą statė ne ant iliuzijų smėlio, bet ant uolos - Jėzaus Kristaus.“(skaityti >>>)

Iš arkivyskupo atsiminimų žinome, ką teko jam išgyventi besimokant Kauno kunigų seminarijoje, kilnojantis iš vienos parapijos į kitą, persekiojimo bei kalinimo už tikėjimą metais. Jam niekada neužgeso viltis apie laisvę, bet gimė mintis, kad būtina perduoti pasauliui žinią, kas vyksta Lietuvoje, einant nelengvu „ Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ keliu.


Pasibaigus šv. Mišioms parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus vardu Pastoracinės tarybos atstovai tarė sveikinimo žodį Jo Eminencijai kardinolui: "J. E. Sigitai Tamkevičiau, jums suteiktas titulas žymi Jūsų dvasinės stiprybės pergalę prieš nuožmų okupantų primestą blogį, Jūsų drąsą kovoje už tikėjimą ir Lietuvos laisvę. Jos atspindys yra ir Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilika, fiziškai ir dvasiškai atgimusi ir tapusi Lietuvos Tautos šventove".

Dėkojame Dievui, dėkojame popiežiui Pranciškui, kad nepamiršta mūsų tautos, mūsų tikėjimo ir laisvės kankinių.


                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021