Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gyvojo rožinio maldininkai Ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje (2019-10-02)

Paskelbta: 2019-10-07


Spalis Bažnyčioje – Švč. Mergelės Marijos rožinio mėnuo, o šiais metais Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė ir Ypatinguoju misijų mėnesiu, prašydamas visų tikinčiųjų „jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu, bendruomenių atsivertimu į misijų bei evangelizacijos tikrovę“. Todėl Lietuvos vyskupų paraginimu spalio 1 d. mes, parapijos Gyvojo rožinio draugijos nariai, pasikvietę draugėn ir kitų Kauno parapijų maldininkus, išvykome į Kaišiadorių katedrą, kad iškilmingomis šv. Mišiomis džiaugsmingai pradėtume šį Šventojo Tėvo inicijuotą Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio šūkis “Pakrikštyti ir siunčiami”.

Kelionė į Kaišiadoris iš Kauno trumpa, bet autobuse suspėjome pasimelsti bei apmąstyti Švč. Mergelės Marijos rožinio dalį , specialiai skirtą šiam Misijų mėnesiui. Kristaus Atsimainymo katedroje mus pasitiko svetingai: buvome apdovanoti Ypatingojo misijų mėnesio malda ir paveikslėliu, primenančiu, kad spalio 20 d. Bažnyčioje švenčiama (nuo 1926 m.) pasaulinė misijų diena, skirta malda, parama bei liudijimu padėti stokojančioms jaunesnėms bažnyčioms visame pasaulyje.

Prieš šv. Mišias spėjome kartu su J. E. vyskupu Kęstučiu Kėvalu rožinio malda parengti širdis Eucharistijos puotai, kurioje dalyvavo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas P. Rajičius, Lietuvos vyskupai, gausus būrys kunigų ir daug tikinčiųjų, ypač Gyvojo rožinio maldininkų.

Sveikinimo žodį tarė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas džiaugdamasis, kad šį Ypatingąjį mėnesį pradedame prie didžio misionieriaus Teofiliaus Matulionio kapo. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas.


Apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius per homiliją pristatė šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir pal. Teofilių Matulionį, atsiliepusius į Kristaus kvietimą savo gyvenimą pašvęsti Jo misijai. Kreipdamasis į tikinčiuosius, vyskupas klausė: “O tu, broli sese, ar jau radai savo vietą Bažnyčioje? Kaip tu myli savo Bažnyčią? Dalyvauji drauge su kitais jos gyvenime? Domiesi jos misija?“ Kartu ganytojas pradžiugino, kad galime tapti misionieriais ir savo tikėjimo liudijimu pasibelsdami į kito žmogaus širdį, surasdami iš tikėjimo kylantį paguodos žodį. “Kokia didelė malonės jėga snaudžia nesuskaičiuojamoje daugybėje pakrikštytųjų! Dievo malonė jumyse snaudžia. Ar norite ją pažadinti? Tuomet šis mėnuo kaip tik jums!“ – viltingu padrąsinimu baigė homiliją vyskupas Algirdas.

Prieš palaiminimą Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas P. Rajičius priminė kiekvienam pakrikštytajam, ką reiškia būti misionieriumi: turime dalytis tikėjimu be įkyrumo, be prievartos ir be ilgų kalbų – tiesiog gyvenimo džiaugsmu ir liudijimu.

Pasibaigus šv. Mišioms visi sukalbėjome pal. T. Matulionio litaniją, po kurios tikintieji dar galėjo suklupti maldai prie šv. Jono Pauliaus II, Teofiliaus Matulionio ir Mykolo Sopočkos išstatytų relikvijų.

Vykome į namus pakylėtos dvasios. širdyse dar kirbėjo vyskupo homilijos žodžiai kaip paraginimas savo “mažajam keleliui”.

Spontaniškai kilo pasiūlymas pakviesti į Gyvojo rožinio draugiją pakviesti nors po du savo draugus, kad visi viena širdimi melstumėmės už taiką pasaulyje, Bažnyčioje, Lietuvoje, savo bendruomenėje, šeimoje ir savyje. Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kun. Alessandro Barelli SDB teigimu, „Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“

Visus, norinčius tapti maldos misionieriais, kviečiame prisijungti prie mūsų į galingą gyvąją Švč. M. Marijos rožinio grandinę.

(Nuotrauka  iš  Kauno arkivyskupijos svetainės)

              Kristina Jasilionienė, Kristaus Prisikėlimo parapijos Gyvojo rožinio draugijos koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021