Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

40 val. Švč. Sakramento adoracija - padėka Viešpačiui už Tėvynės Laisvės dovaną (2019-02-16)

Paskelbta: 2019-02-18

 

Vasario 14 d. po vakarinių šv. Mišių Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo 40 val. Švč. Sakramento adoracija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 101-osioms metinėms.

Šia proga tokia adoracija mūsų bazilikoje vyksta jau keletą metų parapijos klebono V. Grigaravičiaus iniciatyva, pritariant parapijos Šeimų bendruomenei ir Marijos radijo darbuotojams.


Visą savaitę Marijos radijas ragino kauniečius bei visus Lietuvos žmones dėkoti Dievui ir melstis už Tėvynę Lietuvą, dalyvaujant šioje adoracijoje.

18 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos vikaras kun. J. Grigonis.


Vikaras homilijoje kalbėjo: „Šiandien pradedame adoraciją, kuri tęsis net iki sekmadienio ryto. Tai yra proga prisiglausti prie Kristaus, pasijusti paliestam Jo širdies, Jo begalinės meilės. Kiekvieną kartą, kai ateiname prie Švč. Sakramento, tai darome Jėzaus kviečiami: „Ateikite visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu, mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies.“

Po 18 val. šv. Mišių tikintieji suklupo pasimelsti, pabūti Jėzaus artumoje. Pagarbinti Viešpatį Švč. Sakramente, padėkoti Dievui už laisvės dovaną, pabūti kartu maldoje prie adoruotojų jungėsi Kauno I dekanato atstovai, Kauno kunigų seminarijos klierikai su rektoriumi kun. R.Norkumi, parapijos Šeimų bendruomenė, institucijų atstovai, Kauno tikintieji, Marijos radijo savanoriai.


Dvi naktis nuo 22 valandos adoracija buvo transliuojama per Marijos radiją.

Švč. Sakramento adoracija buvo baigta Švč. M. Marijos litanija vasario 16 d. 10 val.


Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems adoracijoje, o ypač kunigams: kun. P. Narijauskui, kun. D. Vasiliauskui, kun. N. Pipirui, kun. A. Končiui, kun. J. Grigoniui, kun. L. Vilėniškiui, kun. A. Simonavičiui, kun. G. Stumbrui, kun. br. V. Paurai ir gerbiamiems   M. Zimkui, R. Daugėlaitei, L. Botyrienei,R. Kurklinskui, R. Preikšaitei, T. Ladigai, V. Striogai, V. Jermolovui, S. Urbonienei, Juliui Šidlauskui, P. Gudinaitei, Jaunimo chorui.

Tikime, kad į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus Jėzus išlieja begalinę savo meilę. O ar mes visada atsiliepiame į Jo meilę, ar išlaikome JĮ savo gyvenimo centru?

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021