Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kunigo Stasio Ylos kalbėjimas Lietuvai (2008-10-15)

Paskelbta: 2008-10-22

 

Šiemet sukako kunigo Stasio Ylos gimimo šimtmetis. Ir dabartinį metą galėtume įvardinti Stasio Ylos visapusišku sugrįžimu Lietuvon. Jis – teologijos daktaras, rašytojas, istorikas, jaunimo ugdytojas mums atsiskleidžia savo darbais, kuriuos galime skaityti, studijuoti ir džiaugtis. Mums atsiskleidžia asmenybė, spinduliuojanti Kristaus dvasią. Kunigas Stasys Yla visa savo išmintimi ir didybe tarsi kalba Lietuvai. Stasys Yla su būreliu Lietuvos inteligentų buvo kalintas Štuthofe ir tėvynėn nebesugrįžo, iki mirties gyveno Amerikoje.

Ne vienerius metus šalia Stasio Ylos Amerikoje praleido Marijos Nekalto Prasidėjimo Nekaltų seserų vienuolijos sesuo Ignė Marijošiūtė. Ji maloniai sutiko atvykti į pagyvenusių žmonių sambūrio popietę ir papasakoti apie iškilią asmenybę – kunigą Stasį Ylą.

Sesuo Ignė šiltu pasakojimu mums atskleidė šio tauraus lietuvio pasišventimą savo pasirinktam keliui, jo meilę žmonėms, jo tarnystę Dievui ir Lietuvai. Sesuo Ignė taip pat pasidalino prisiminimais apie praleistus metus Amerikoje, apie jos pasirinktą gyvenimo kelią. Žinoma, ji papasakojo ir apie savo vienuolijos gyvenimą. Įdomu tai, kad spalio 15-oji, kuomet sesuo Ignė pas mus apsilankė, – yra ir Marijos Nekalto Prasidėjimo Nekaltų seserų vienuolijos įkūrimo 90 metų sukaktis.

Mes širdingai pasveikinome sesę Ignę, linkėdami Dievo palaimos jai ir visoms seserims.

                                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021