Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunos šeimos pagerbė Sausio 13-sios Laisvės gynėjus (2019-01-14)

Paskelbta: 2019-01-18

 Lietuva, Tėvyne mūsų,

Tu didvyrių žeme,

Iš praeities Tavo sūnūs

Te stiprybę semia.

2019 m. sausio 13-tos dieną jaunos šeimos su vaikais, pasipuošę trispalvėmis kepurėlėmis ir šalikais, laikydami rankose tautines vėliavėles, rinkosi į Kristaus Prisikėlimo baziliką, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus, prašant Dievo globos daugybei mūsų tautiečių, kurie aukojo savo gyvybes, buvo sužeisti ir suluošinti prie Televizijos bokšto.


Tėveliai supranta, kad būtina nepamiršti savo Tautos didvyrių ir nori, kad jų vaikai augdami būtų ne tik girdėję apie juos. Tėvai trokšta, kad vaikai pažintų ir gyvai atsimintų Laisvės gynėjus, būtų dėkingi jiems už jų didžiulę auką. Tėveliai gerai žino, kad vaikučiams reikia daug kartų pasakoti Tautos istoriją ir kalbėtis su jais apie Sausio 13-sios nakties įvykius. Keturiolika Laisvės Gynėjų – viena mūsų Sesutė ir trylika mūsų Brolių – žuvo už kiekvieno lietuvio, kiekvieno vaiko ir visos Tautos Laisvę. Kas, jei ne tėveliai, padės mūsų jaunajai kartai atsiminti ir branginti savo didvyrius bei mylėti ir ginti savo Tėvynę?!

12.30 val. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kun. Virgilijus Dudonis, skaitinius skaitė ir giedojo parapijos jungtinis kamerinis choras “Pastoralės giesmė”, vadovaujamas Nijolės Jautakienės. Visuotinėje maldoje, dviejų vaikučių tėtis, Mindaugas Mikulėnas nuoširdžiai meldė maldavimus už žuvusius Laisvės gynėjus ir visus Lietuvos didvyrius, kad jų meilės Tėvynei dvasia degtų mūsų širdyse ir mokytų mus gyventi tiesoje. Atnašų metu, buvo iškilmingai skaitomi Sausio 13-sios naktį žuvusių Laisvės gynėjų vardai.

Mūsų mažieji vaikai nešė prie altoriaus keturiolikos degančių žvakučių atnašą Dievui. Duoną ir vyną šv. Mišių aukai atnešė Kristina ir Giedrius Gelažnikai. Tėvelių ir vaikučių veiduose buvo pastebimas susikaupimas, kuriame dvelkė pagarba ir dėkingumas mūsų Tautos didvyriams bei meilė savo Tėvynei Lietuvai.

Pasibaigus šv. Mišioms, vaikučiai kartu su tėveliais nunešė Laisvės gynėjams skirtas žvakutes į Vienybės aikštę. Uždegė žvakutes ant Nežinomo kareivio kapo, iš žalių bukmedžio šakučių sudėjo pergalės vainiką. Įsižiūrėję į degančią amžinąją ugnį, žuvusiems už Lietuvą, vaikai suvokė, kad mūsų Tautos didvyrių dvasia yra gyva jų širdelėse. Visi drauge meldėmės ”Amžinąjį atilsį” už mirusius Laisvės kovotojus. Nunešėme žvakučių ir prie Laisvės paminklo, kartu su vaikučiais sugiedojome Lietuvos himną.

Viena iš mamyčių, Ugnė Mikulėnė, liudijo, kad savo Tėvynę mylėti ir ją ginti yra kiekvieno lietuvio pašaukimas: “Jėzaus pakviesti mokiniai, išgirdę ‘‘sek paskui mane’’, viską paliko ir ėjo kartu su juo. Taip ir mūsų Sausio 13-sios didvyriai, išgirdę Tėvynės šauksmą, išėjo palikę tėvus, mažus vaikelius ir mylimas žmonas, pamiršę save… Jie viską paaukojo, nebijodami mirti už laisvę ir meilę Tėvynei Lietuvai.”

Kita mamytė, Kristina Gelažnikienė, džiaugėsi savo sūnelio Simono (8 m.) pasiryžimu nešti žvakelę šv. Mišiose aukojimo metu. Ji sakė: „Esu tikra – tai jo širdelėje išliks ilgam.“ Kistina papasakojo apie savo nuostabą: „Tą dieną, sugrįžę į namus daug kalbėjomės, net nustebau, kai jis pats paprašė kompiuteryje surasti informaciją apie Sausio 13-osios įvykius.

Simonas prisiminė nuotrauką prie kurios atnašų metu padėjo savo žvakelę. Su dideliu susidomėjimu klausėsi mano pasakojimo ir skaitymo apie visus 14-a, tą lemtingąjį vakarą, paaukojusių savo gyvybes už mūsų Tėvynės laisvę. Visa tai mane padrąsina ir teikia viltį, kad mūsų vaikai niekada nebus abejingi Tėvynei ir už Tautos laisvę kovojusiems laisvės gynėjams.“ Dėkojame Dievui už dvasinės laisvės troškimą mūsų širdyse, kurios nepajėgė atimti ir sunaikinti sovietinė okupacija, kalėjimų baisumai ir kankinimai.

Šiandien džiaugiamės prieš 28 metus iškovota, mūsų Tėvynės Lietuvos, nepriklausomybe, kurią savo gyvybės auka mums dovanojo mūsų tėveliai, seneliai ir protėviai. Dėkojame mūsų didvyriams už įskiepytą meilę Tėvynei, kurią jie drąsiai gynė nepaisydami jokių grėsmių ir pavojų, kankinimų, trėmimų ir mirties. Lietuvos Didvyrių dvasia tegu mus lydi – tavo sūnūs ir tavo dukros “te stiprybę semia.” Žinome, kad laisvė nėra dovanojama, ją reikia išsikovoti. Saugokime savo tautos laisvę ir nuolatos budėkime, kad “ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius lydėtų". Skatinkime, savo pavyzdžiu, mūsų vaikus mylėti ir branginti savo Tėvynę nuo pat vaikystės.

                                         s. Ramutė Budvytytė, parapijos šeimų sielovados vadovė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021