Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos dovana Šiluvos Švč. M. Marijai paskutinę Šilinių atlaidų dieną (2018-09-17)

Paskelbta: 2018-09-17


Rugsėjo 16 d., sekmadienį, likus vos savaitei iki Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje, švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį baigėsi iškilmingi Šilinės atlaidai, kuriuose dalyvavo ir Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji.

Piligriminę kelionę, lydimi parapijos kun. Virgilijaus Dudonio, pradėjome Švč. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje istorijos prisiminimu, rožinio malda bei giesmėmis.


Privažiavus Šiluvos šilą, kun. Virgilijus atkreipė mūsų dėmesį į visą kelią puošiančias koplytėles, kryžius ir pakvietė sustoti iš arčiau pasigėrėti vienintele kelyje koplytėle, vaizduojančią linksmas Kanų vestuves, pasimelsti, kad ir mūsų gyvenime Jėzus darytų stebuklus...

Atsivėrus Šiluvos panoramai, visai šalia piligrimų sustojimo aikštelės daugelio piligrimų laukė dar viena ypač maloni staigmena - nauja 40-ta kelio koplytėlė "Rūpintojėlis"

.

Tai kun. Virgilijaus Dudonio, mūsų parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos dvasios vadovo, sumanymu ir iniciatyva kelionės išvakarėse įrengta Kristaus Prisikėlimo parapijos dovana Šiluvai.

Sustojome prie koplytėlės, kad kun. Virgilijus ją pašventintų, ir visi džiugiai pasimeldėme bei papuošėme ją gėlių puokštele.


Rugsėjo 16 d., sekmadienis, Šilinių atlaiduose buvo Padėkos Dievui diena ir maldos už lietuvius pasaulyje diena. Šį sekmadienį piligrimų sielovadoje talkino Kauno I dekanato kunigai.

Prieš 12.00 val. šv. Mišias Rožinio maldai vadovavo Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kun. A. Mikitiukas, katechezę vedė kun. A. Kazlauskas. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo vyskupas Algirdas Jurevičius, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai, prelatas Edmundas Putrimas, kunigai. (skaityti >>>)


Pilnoje Šiluvos aikštėje priešais Baziliką meldėmės ir dėkojame už tikėjimo dovaną ir amžinojo gyvenimo viltį, dėkojame už malonę priklausyti Katalikų Bažnyčiai – Dievo tautai, dėkojame už Šiluvos atlaiduose patirtas malones ir meldėmės už viso pasaulio lietuvius, už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus, geradarius ir už Šv. Tėvą Pranciškų, jo artėjančią apaštalinę kelionę į Baltijos šalis.


Iškilmingos šv. Mišios baigėsi himnu „Tave, Dieve, garbiname“ ir iškilminga Švenčiausiojo Sakramento procesija per aikštę į Apsireiškimo koplyčią bei arkivyskupo palaiminimu Švenčiausiuoju Sakramentu.


Einant iš koplyčios, pasimeldėme ir prie popiežius šv. Jono Pauliaus II paminklo, prisimindami istorinį šio popiežiaus apsilankymą Šiluvoje prieš 25-erius metus.

Kun. V. Dudonio iniciatyva namo grįžome pro Vilkiją, aplankėme Šv. Jurgio bažnyčią, pabendravome su šios bažnyčios klebonu, buvusiu Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru kun. Linu Šipavičiumi, grožėjomis vaizdais iš apžvalgos aikštelės šventoriuje.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021