Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velyknakčio liturgija ir šv. Velykų ryto iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-04-01)

Paskelbta: 2018-04-02

Kovo 31d. Didysis šeštadienis - laukimo diena, tylos diena. Bažnyčia budi, laukdama Kristaus Prisikėlimo.

Didžiojo šeštadienio vakaras bazilikoje. Dar gerokai prieš Velyknakčio pamaldų pradžią jau buvo gausu žmonių. Susirinkę tikintieji tyloje meldėsi ir laukė džiugiausios krikščionims naujienos – Viešpaties Prisikėlimo, pergalės prieš nuodėmę, tamsą ir mirtį.


Velyknakčio keturių dalių – Žiburių, Žodžio, Krikšto bei Aukos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: kun. J. Grigonis, kun.  V. Dudonis, kun.  V. Lenktaitis, kan. dr. R. Pukenis, kun. P. Narijauskas, patarnavo diakonas B. Ulevičius.


Liturgijos pradžioje parapijos klebonas pašventino ugnį ir nuo ugnies uždegė Velykinę žvakę. Diakonas  B. Ulevičius iškėlęs šią žvakę procesijos priešakyje, giedodamas „Kristus mums šviečia",žengė vidun į tamsoje skendinčią baziliką.   Tarsi atiduodami pagarbą  Viešpačiui šalia   diakono, nešančio velykinę žvakę, ėjo parapijos Kolumbo riterių atstovai.


Pakeliui eidami parapijos klebonas bei  kunigai su uždegtomis žvakėmis uždegė tikinčiųjų žvakes. Bazilika nušvito žvakučių  liepsnelių šviesa. Tai buvo žiburių ir ugnies pašventinimo liturgija.


Šlovinimo giesmę atliko diakonas Benas. Žodžio liturgijoje parapijos bendruomenės, pastoracinės tarybos atstovai skaitė skaitinius iš Senojo ir Naujojo Testamento.


Po išklausytos išganymo istorijos ir didžių Dievo darbų Senojo Testamento skaitiniuose, vėliau sugiedoto Garbės himno, nuskambėjo Geroji Evangelijos naujiena: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra“  (Mk 16, 1–8).

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius perskaitė Lietuvos vyskupų Velykinį ganytojišką laišką >>>


Po to prasidėjo Krikšto liturgija, kurios metu vyko vandens šventinimas ir Krikšto pažadų atnaujinimas. Krikšto vandens šventinimo maldoje prisimenamas sukūrimo vanduo, tvano vanduo, Raudonosios jūros perėjimas. Vanduo, ištryškęs iš perverto ant kryžiaus Kristaus šono, ir prisikėlusio Kristaus apaštalams patikėta misija: eiti ir krikštyti mokinius „Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. Visi esantys bažnyčioje dar kartą užsidegė savo žvakes, kad atnaujintų savo Krikšto pažadus.


Velyknakčio kulminacija buvo Eucharistijos šventimas.

Iškilmių pabaigoje tikintiesiems buvo suteiktas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas. Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius nuoširdžiai padėkojo visiems dalyvavusiems, pasveikino sulaukusius džiugių Viešpaties Prisikėlimo švenčių. Kunigai kiek neįprastai su parapijos klebonu priešakyje nuskubėjo į baziliką, įsiliejo į minią, ir dar kartą pasveikino su Viešpaties Kristaus Prisikėlimu švente, paspausdami ranką tikintiesiems.

Tikinčiųjų širdyse aidėjo: „Kristus prisikėlė! Kristus gyvas! Aleliuja!“


Balandžio 1 d., Velykų sekmadienio rytą, iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo  Švč. Sakramento pagarbinimu ir  triskart aplink šventovę einama Velykine procesija. Nepabijoję lietaus ir didelio žvarbaus vėjo procesijos dalyviai ir visi tikintieji dalyvavo iškilmingoje procesijoje.

Šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: kun. V. Dudonis, kun. dr. R. Pukenis ir kun. P. Narijauskas, patarnavo diakonas B. Ulevičius.Monsinjoras pasveikino visus, kurie atėjo dalyvauti šį Velykų rytą iškilmėje. „Kristus mirė už visus žmones, Jis, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, kviečia į šventumą – būti Jo, Prisikėlusiojo, liudytojais, nuosekliai ir ištikimai sekti Jo pėdomis, kad aplink būtų daugiau šviesos ir tiesos“, - kvietė parapijos klebonas.


Po himno „Tave Dieve garbinu“, taip pat buvo skaitomas Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas.


Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas padėkojo parapijos kunigams, patarnautojams, bazilikos chorui „In Vivo Dei“, institucijoms, parapijiečiams prisidėjusiems prie iškilmių ruošimo.

                                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021