Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Amžinybėn išlydėtas Kauno m. architektas, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos narys, doc. Antanas Algimantas Sprindys (2018-02-03)

Paskelbta: 2018-02-04

Vasario 3 d. į Kristaus Prisikėlimo baziliką atsisveikinti su šį pasaulį palikusiu ir į amžinąjį gyvenimą iškeliavusiu vienu iškiliausių Kauno m. architektu, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos nariu, doc. Antanu Algimantu Sprindžiu susirinko artimieji, draugai, kolegos, bendražygiai, tikintieji.

12.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kun. J. Grigonis ir kun. V. Dudonis.


Klebonas šv. Mišių įžangoje kalbėjo: „Šiandien neatsitiktinai susirinkome šioje bazilikoje melstis už amžinybėn iškeliavusį Antaną Algimantą Sprindį. Mes, Kristaus Prisikėlimo parapijos žmonės, ypač esame dėkingi architektui už jo svarų indėlį projektuojant šią Tautos šventovę." (išsamiau skaityti >>>)


Homiliją monsinjoras pradėjo žodžiais: „Apaštalas Jokūbas savo laiške rašo: „Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo“ (Jok 1,17). Iš tiesų, mielieji, Dievas iš savo gailestingumo ir gerumo kiekvieną žmogų apdovanoja talentais, dovanomis, sugebėjimais ir jų nevalia pasitelkti savanaudiškiems tikslams, vien savo naudai. (visą homiliją skaityti >>>)

Šiandien žvelgdami į architekto Algimanto gyvenimą, jo nuveiktus darbus, mes drąsiai galime sakyti, kad jo darbštumas, požiūris į darbą, atsakingumas leido jam sėkmingai ir sumaniai investuoti gautuosius Dievo talentus, asmenines savybes Lietuvos, savo tautos labui, Dievo šlovei ir garbei.


Klebonas dalijosi prisiminimais apie Algimanto gyvenimą ir darbą projektuojant Tautos šventovę. "Nors mus skyrė metų skirtumas, tačiau tai netrukdė kartu dirbti. Jo nuoširdumas, susiklausymas, kruopštumas mane, kaip kunigą, labai sužavėjo. Kai aš paklausiau: „Algimantai, ar sugebėsime per 2 metus atstatyti šią bažnyčią? - Jis nusišypsojo ir atsakė: „Atstatymas vyksta nuo 1987 metų, aš abejoju.“ Ir įvyko stebuklas - ir štai 2004 metais gruodžio 26 d. ši bažnyčia buvo konsekruota.


Tai buvo gulbės giesmė - Algimantas atliko savo kuklų darbą ir tyliai pasitraukė.

Šiandien mes galime išdidžiai sakyti, kad šios bazilikos architektai yra K. Reisonas ir A. Sprindys.

Visi, kurie Algimantą pažinojome, prisiminsime jį kaip jautrios sielos, aukšto intelekto bei vidinės kultūros žmogų, subtilią ir drovią asmenybę. Į bazilikos istoriją amžiams bus įrašytas šio architekto vardas.


Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021