Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventų Kalėdų iškilmė Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2017-12-27)

Paskelbta: 2017-12-27


Gruodžio 24 d., vėlyvą Kūčių vakarą, į Piemenėlių šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje dalytis šv. Kalėdų džiaugsmu rinkosi mūsų bendruomenės nariai bei tikintieji iš kitų parapijų. Suklupę prie prakartėlės ir pagarbinę Kūdikėlį Jėzų, ne vienas tikriausiai susimąstė apie Jo varganą gimimą tvartelyje, Betliejuje prasidėjusią Išganymo istoriją ir dėkojo už begalinę Dievo meilę, trykštančią iki šių dienų.


22.00 val. Piemenėlių šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai – kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Virgilijus Dudonis, kan. kun. Robertas Pukenis ir kun. Povilas Narijauskas.

Mons. Vytautui Grigaravičiui pašventinus prakartėlę, bazilikos skliautus užliejo giesmės „Sveikas, Jėzau gimusis" garsai. „Mielieji, tegul Betliejaus prakartėlė tepadeda mums pilniau išgyventi Dievo meilę ir ja dalytis su kiekvienu žmogumi“, - kreipėsi į tikinčiuosius parapijos klebonas, sveikindamas su šv. Kalėdomis.

Po Šv. Rašto skaitinių vietoj homilijos klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo SJ ganytojiškąjį sveikinimą šv. Kalėdų proga (skaityti >>>). Priėmę į savo širdis Jėzų, sušildyti Jo meilės ir per klebono rankas gavę Jo palaiminimą, su šventiška nuotaika skirstėsi žmonės, džiugiai sveikindami vieni kitus sulaukus Kalėdų.

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė minėjo Tautos šventovės konsekracijos 13-ąsias metines. Jau tapo tradicija, kad šias šv. Mišias tiesiogiai transliuoja LRT televizija ir Marijos radijas.

12.00 val., skambant F. Mendelsono giesmei „Giesmę skelbia angelai“, prie altoriaus iškilminga procesija atėjo bazilikos patarnautojai, būrelis Kauno kunigų seminarijos klierikų, 2017 metais įšventinti diakonai: Darius Chmieliauskas, Benas Ulevičius, Darius Venčkauskas, tarnaujantys Kauno arkivyskupijoje, Nerijus Čapas OFS ir Audrius Jesinskas, tarnaujantys Lietuvos kariuomenės ordinariate, taip pat parapijos kunigai: kun. Povilas Narijauskas kun. Julius Grigonis, alt. kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Virgilijus Dudonis, kan. Robertas Pukenis bei svečiai kunigai: Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Kęstutis Grabauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir tikinčiuosius laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.


Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, kuriam patarnavo diakonai Benas Ulevičius ir Darius Chmieliauskas.


Pradėdamas šv. Mišias, arkivyskupas atkreipė tikinčiųjų dėmesį, kad gruodžio 26 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini šv. Steponą, vieną iš septynių artimo meilės darbams paskirtų diakonų, kuris tapo pirmuoju kankiniu.


Žodžio liturgijos dalyje pirmąjį skaitinį perskaitė Žaliakalnio vaikų dienos centro s. Donata, psalmę giedojo s. Celina.Diakonas Nerijus Čapas OFS paskelbė Dievo Žodį iš Evangelijos pagal Matą (10,17-22) apie Jėzaus žodžius, įspėjančius, kad jo mokiniai bus įskundžiami, išduodami, žudomi ne tik nusiteikusių priešiškai žmonių, bet ir artimųjų.

Homiliją arkivyskupas pradėjo kreipdamasis į tikinčiuosius: „Palaimintas žmogus, kuriam dangus atsivėrė“ – taip skambėjo šiandien Rytmetinės maldos priegiesmis. Šv. Steponas – žmogus, kuris žvelgė į atvirą dangų, bet žmonių rankos svaidė į jį akmenis. Kasmet išgyvename šį keistą ryšį tarp Kalėdų ir Šv. Stepono dienos, tarp Jėzaus Gimimo šventės ir kankinio minėjimo“. (Visą homiliją prašome skaityti >>>).


Po visuotinės maldos atnašas prie altoriaus atnešė Žaliakalnio vaikų centre tarnaujančios seserys pranciškonės.

Į šv. Mišias gražiai įsiliejo atliepai ir giesmės, kurias atliko parapijos bazilikos choras “In Vivo Dei“, vadovaujamas maestro Ramūno Baranausko.

Šv. Mišių pabaigoje gausiai susirinkusiems tikintiesiems arkivyskupas suteikė iškilmingą ganytojišką palaiminimą.

Po palaiminimo vyko padėkos ženklo „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ įteikimo ceremonija.

Padėkos ženklai įteikti Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narei Adai Azaravičienei už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu ir Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacijos seserims už nuopelnus aktyviai dalyvaujant parapijos gyvenime ir nuoširdžiai darbuojantis „Žaliakalnio vaikų dienos centre“, dalijant vaikams širdies šilumą, atjautą ir pagalbą Jums bus įteiktas Padėkos ženklas.


15.00 val. parapijiečiams ir bazilikos svečiams kalėdinį koncertą surengė Kauno mišrus choras „Leliumai“, vadovas Dainius Druskis.

Nuotraukos parapijos referentės Aldonos Narušienės.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Tiesioginė transliaciją  žiūrėti:  >>>


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021