Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prasidėjo pamokėlės vaikams besirengiantiems priimti Pirmąją Šv. Komuniją (2017-10-02)

Paskelbta: 2017-10-02

Nuo rugsėjo 17 d., kiekvieną sekmadienį, į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią renkasi vaikai besirengiantys priimti Pirmąją Komuniją.

Vaikams ir juos atlydintiems tėveliams aukojamos šv. Mišios, kurios prasideda 9.15 val. Šv. Mišių metu klebonas mons. V. Grigaravičius vaizdžiai paaiškina Evangeliją, Išganytojo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Vaikai ir jų tėveliai mokomi jungtis į Žodžio liturgiją, skaitinių bei maldavimų visuotinėje maldoje skaitymą, atsakinėti į kreipinius. Klebono atostogų metu šv. Mišias vaikams aukoja parapijos vikaras kun. V.Dudonis.


Pamokėlės vyksta po šv. Mišių, vieną kartą per savaitę, visus mokslo metus. Šiais mokslo metais Kristaus Prisikėlimo parapijoje pamokėlėse dalyvauja 97 vaikai, juos moko tikybos mokytojos V. Juodpusienė ir V. Tamošauskytė.

Vaikai ruošiami pagal Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą, Programoje pagal pateiktas temas vaikai mokomi pažinti Jėzų Kristų, Jo ir Bažnyčios mokymą, atskleidžiama Sutaikinimo sakramento prasmė, ruošiamasi susitikimui su Jėzumi. O Evangelijos pasakojimai padeda dar labiau sustiprinti vaikų troškimą priimti Jėzų.


Ypatingas dėmesys skiriamas Sutaikinimo sakramentui. Vaikai mokomi, kaip prieiti išpažinties. Taip stiprinama vaikų drąsa pasitikėti kunigu, o svarbiausia – Jėzumi Kristumi, kuris atleidžia nuodėmes per kunigo ištartus žodžius.

Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadienį vyksta šių vaikų tėvų susitikimai tikėjimo klausimais. Susitikimams vadovauja klebonas mons. V. Grigaravičius ir kun. V. Dudonis.

 Tikybos mokytoja V. Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021